Phật A Di Đà là một vị Phật được tôn kính và được thờ cúng phổ biến nhất trong Phật giáo Đại thừa, đặc biệt là Tịnh Độ tông. Ngoài danh xưng A Di Đà Phật, ngài còn có nhiều danh xưng khác như A Mi Đà, Phật Vô Lượng Thọ, Vô Lượng Quang, Tiếp Dẫn đạo sư.

Phật A Di Đà - Giáo Chủ Cõi Tây Phương Cực Lạc
Phật A Di Đà – Giáo Chủ Cõi Tây Phương Cực Lạc

Đức Phật A Di Đà có công đức vô hạn phát sinh từ những việc tốt không biết bao nhiêu kiếp trước. Ngài cũng là giáo chủ của cõi Tây Phương Cực Lạc – cõi vô cùng tốt đẹp mà chúng sinh chuyên tâm niệm danh hiệu ngài có thể vãng sanh đến. 

Mặc dù được thờ cúng rộng rãi, một số người còn nhầm tưởng rằng Phật A Di Đà và Phật Thích Ca cùng là một người. Trong bài viết này, Tượng Phật Đà Cao Trang sẽ cùng bạn tìm hiểu về sự tích, ý nghĩa và hình tướng của Phật A Di Đà.

Đầu tiên, hãy tìm hiểu…

Phật A Di Đà là ai?

Theo các kinh sách, Phật A Di Đà (tiếng Phạn: Amitabha) sở hữu công đức vô hạn trải qua nhiều kiếp sống trước của ngài. “A Di Đà” có thể dịch là Vô Lượng Quang, tức là nguồn ánh sáng vô hạn. Do đó, Phật A Di Đà cũng thường được gọi là “Đức Phật Ánh Sáng”.

Ngài có thể chiếu sáng trí tuệ tới mười phương thế giới, không có gì có thể che khuất hay ngăn cản ánh sáng của ngài.

Ánh sáng Phật A Di Đà tỏa ra cũng biểu hiện cho sự minh triết và từ bi của Ngài, Ngài có thể soi rõ được nhân duyên và khổ đau của chúng sinh, và có thể giúp đỡ họ thoát khỏi luân hồi.

Phật A Di Đà là vị Phật quan trọng trong Phật giáo Đại thừa, đặc biệt là Tịnh độ tông
Phật A Di Đà là vị Phật quan trọng trong Phật giáo Đại thừa, đặc biệt là Tịnh độ tông

“A Di Đà” cũng có nghĩa là “Vô Lượng Thọ” – thọ mạng vô lượng – do đó Phật A Di Đà thường được gọi là “Đức Phật Vô Lượng Thọ”. Ngài không bị ràng buộc bởi quy luật sinh tử hay biến đổi của tam giới. 

“A Di Đà” cũng có nghĩa là “Tiếp dẫn chúng sinh” do đó Phật A Di Đà thường được gọi là “Đức Phật Tiếp Dẫn”. Ngài có thể dẫn dắt chúng sinh ra khỏi Ta Bà và về cõi Tây phương Cực Lạc, nơi chúng sinh có điều kiện tu hành tốt nhất để đạt được giác ngộ. Mọi chúng sinh đều có thể được ngài tiếp dẫn, chỉ cần có lòng tin và khao khát mãnh liệt được vãng sanh về cõi của ngài thì sẽ được ngài đến đón.

Bạn có biết: Đức Phật A Di Đà là một trong Ngũ Phương Phật hay Ngũ Trí Như Lai theo quan niệm Phật giáo. Để tìm hiểu đầy đủ về các vị trong Ngũ Phương Phật, bạn đọc có thể tham khảo bài viết có nhan đề: “Ngũ Phương Phật (Ngũ Trí Như Lai) Là Những Vị Phật Nào?” 

Đức Phật A Di Đà là một trong Ngũ Phương Phật hay Ngũ Trí Như Lai
Đức Phật A Di Đà là một trong Ngũ Phương Phật hay Ngũ Trí Như Lai

Sự tích về Đức Phật A Di Đà

Theo ghi chép trong kinh sách, về hằng hà sa kiếp trong quá khứ có một đại gọi là Thiện Trì. Tại kiếp này có một cõi gọi là Tản Đề Lam thế giới. Tại thế cõi này có một vị vua tên Vô Tránh Niệm thống lãnh 4 xứ thiên hạ. Bốn xứ này bao gồm: Đông Thắng Thần Châu, Bắc Cô Lô Châu, Nam Thiện Bộ Châu và Tây Ngưu Hóa Châu.

Vốn là Chuyển Luân Thánh Vương nên Vô Tránh Niệm là vị vua tài được toàn vẹn. Thân dân ở nước của ngài vô cùng tôn kính và yêu mến ngài.

Cùng thời gian trị vì của vua Vô Tránh Niệm có một vị tên là Bảo Tạng, con trai của đại thần Bảo Hải – quan đại thần dưới triều của nhà vua. Ngài Bảo Tạng thấu suốt đời là bể khổ nên xuất gia tu hành, sau khi đắc đạo thành Phật có danh hiệu là Bảo Tạng Như Lai.

Phật A Di Đà từng là vua Vô Tránh Niệm
Phật A Di Đà từng là vua Vô Tránh Niệm

Một lần, hay tin Bảo Tạng Như Lai đến giảng pháp tại vườn Diêm Phù gần thành quách của mình, vua Vô Tránh Niệm nảy sinh mong muốn kiến Phật để nghe ngài giảng giải chánh pháp. Sau nghe Bảo Tạng Như Lai thuyết pháp nhiệm mầu, nhà vua mong cầu được cúng dường Phật liên tục trong 3 tháng đặc cầu phước báu.

Do đã đắc quả Bồ Tát, đại thần Bảo Hải nhận thấy rằng những việc cúng dường của nhà vua chỉ được phước báu nhỏ nên đã khuyên vua chuyên tâm tu đạo Vô Thượng Bồ Đề để thành Phật tạo phước báu vô lượng cho chúng sinh khắp các cõi.

Nhà vua nghe theo lời của đại thần Bảo Hải mà lập 49 lời thệ nguyện cứu độ chúng sinh. Sau khi lập thệ nguyện thanh tịnh, nhà vua được Bảo Tạng Như Lai thọ ký thành Phật, gọi là A Di Đà, trở thành giáo chủ cõi Cực Lạc Tây Phương. Những chúng sinh niệm danh hiệu của ngài sẽ được tiếp dẫn về cõi tốt đẹp của ngài đặng tiếp tục tu hành chánh pháp, đắc những quả vị cao hơn. Đại thần Bảo Hải trải qua nhiều kiếp tu hành, cuối cùng có một kiếp cũng chứng đắc thành Phật. Đó chính là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.

Đức Phật A Di Đà là giáo chủ cõi Cực Lạc Tây Phương
Đức Phật A Di Đà là giáo chủ cõi Cực Lạc Tây Phương

Vì ảnh hưởng lớn từ Phật giáo Đại thừa Trung Hoa nên tại các chùa Việt Nam, tượng Phật A Di Đà được thờ phổ biến. Tượng, tranh vẽ, hình ảnh của ngài còn được thỉnh để thờ tại gia, đặc biệt với những gia đình theo pháp tu Tịnh độ.

Ý nghĩa danh hiệu A Di Đà Phật

Danh hiệu A Di Đà Phật có ý nghĩa rất sâu sắc và quan trọng trong Phật giáo. Nó không chỉ biểu hiện cho công đức và pháp quyền của Ngài, mà còn biểu hiện cho sự liên hệ và giao hòa giữa Ngài và chúng sinh. Chúng ta hãy cùng phân tích ý nghĩa của danh hiệu này qua ba phần: A Di, Đà và Phật.

A Di: có nghĩa là không có gì có thể ngăn cản hay hạn chế. Đây là biểu hiện cho sự vô biên và vô ngại của Ngài. Ngài không bị ràng buộc bởi những điều kiện hay hạn chế nào, Ngài có thể chiếu sáng cho mọi hướng và mọi thế giới, Ngài có thể sống mãi mãi không bị ảnh hưởng bởi sự sinh tử hay biến đổi. 

Đây là biểu hiện cho sự vô biên và vô ngại của chúng ta khi niệm tên Ngài. Chúng ta không cần phải lo lắng hay e ngại gì khi niệm tên Ngài, chỉ cần có lòng tin và khát khao được tái sinh ở cõi của Ngài, chúng ta sẽ được Ngài tiếp dẫn và dẫn dắt.

Đà: có nghĩa là to lớn và rộng rãi. Đây là biểu hiện cho sự to lớn và rộng rãi của công đức và từ tâm của ngài. Ngài có công đức vô hạn, có từ tâm vô hạn bao quát cho mọi chúng sinh không phân biệt tốt xấu, có cõi Tịnh độ tốt đẹp cho chúng sinh tái sinh an lạc và tiến đến giác ngộ. 

Đây là biểu hiện cho sự to lớn và rộng rãi của lòng tin và khát khao của chúng ta khi niệm tên Ngài. Chúng ta không cần phải hạn chế hay giới hạn lòng tin và khát khao của mình, chỉ cần niệm tên Ngài 10 lần một cách thành thực và đức tin, chúng ta sẽ được Ngài nhận lãnh và ban phước.

Phật: có nghĩa là tỉnh giác và giác ngộ. Đây là biểu hiện cho sự tỉnh giác và giác ngộ của ngài. Ngài đã đạt được quả Phật, thấu triệt chân lý tuyệt đối, tiêu sạch phiền não, và trở thành một vị giáo chủ có thể giảng dạy cho chúng sinh con đường giải thoát khổ đau. 

Đây là biểu hiện cho sự tỉnh giác và giác ngộ của chúng sinh khi niệm danh hiệu của ngài. Chúng sinh sẽ được Ngài chiếu sáng cho chúng ta nhìn thấy được nhân duyên và khổ đau, được ngài dẫn dắt đến con đường tu hành an lạc hướng đến giác ngộ.

Ý nghĩa danh hiệu A Di Đà Phật
Ý nghĩa danh hiệu A Di Đà Phật

Như vậy, danh hiệu A Di Đà Phật không chỉ biểu hiện cho công đức và pháp quyền của ngài, mà còn biểu hiện cho sự liên hệ và giao hòa giữa ngài và chúng sinh. Khi niệm danh hiệu ngài, chúng sinh không chỉ được phước báu, mà còn được ngài dẫn dắt tu hành đến giác ngộ.

Sự khác biệt giữa hình tướng Phật A Di Đà và Phật Thích Ca Mâu Ni

Phật A Di Đà và Phật Thích Ca Mâu Ni là 2 vị Phật riêng biệt và đều giữ vai trò quan trọng trong Phật giáo. Hình tướng của hai vị có nhiều điểm tương đồng và khác biệt.

Dưới đây là bảng phân biệt hình tướng của các ngài:

Phật A Di Đà

Phật Thích Ca

Y phục

Màu hồng biểu hiện sự từ bi và an lạc. Màu vàng biểu hiện sự minh triết và uy nghiêm.

Cách mặc y phục

Phật A Di Đà thường mặc trang phục hở ngực để lộ ra chữ Vạn nằm ở chính giữa ngực

Phật Thích Ca luôn mặc trang phục Tỳ kheo che kín thân

Bát pháp

Giữ một cái bát trên tay, biểu hiện sự ban phước và tiếp dẫn.

Giữ một cái bát trên đùi, biểu hiện sự tự tại và tự chủ.

Bồ Tát đi cùng

Đại Thế Chí Bồ Tát và Quan Thế Âm Bồ Tát, còn gọi là Tây Phương Tam Thánh hay Di Đà Tam Tôn

Tôn giả Ma Ha Tát và A Nan Đà; hoặc Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát và Phổ Hiền Bồ Tát gọi là Thích Ca Tam Tôn  

Nếu bạn đọc muốn tìm hiểu sâu hơn về sự khác biệt giữa Phật A Di Đà và Phật Thích Ca, mời bạn hoan hỷ tham khảo bài viết: “Sự khác nhau giữa phật Thích Ca và phật A Di Đà” mà chúng tôi đã đăng tải trước đó.

Phật Thích Ca và Phật A Di Đà vị nào xuất hiện trước?

Theo kinh điển Phật giáo, Phật Thích Ca sau khi thành Phật có giới thiệu với các đệ tử về Phật A Di Đà. Ngoài ra, theo truyền thuyết, Phật A Di Đà tiền kiếp là vua Vô Tránh Niệm còn Phật Thích Ca là đại thần Bảo Hải của nhà vua, vị đại thần khuyên vua học đạo thành Phật (tức Phật A Di Đà) sau đó bản thân Bảo Hải mới thành Phật sau nhiều kiếp tu hành (tức Phật Thích Ca). 

Như vậy Phật A Di Đà xuất hiện trước khi Phật Thích Ca. Để tìm hiểu chi tiết hơn về chủ đề này, bạn đọc có thể tham khảo thêm bài viết: “Phật A Di Đà Và Phật Thích Ca Ai Có Trước?” 

Phật Thích Ca và Phật A Di Đà ai lớn hơn?

Theo quan điểm của Phật giáo, không có sự so sánh lớn nhỏ giữa các vị Phật. Cho nên giữa Phật Thích Ca và Phật A Di Đà không có ai lớn hơn hay nhỏ hơn, mà chỉ có vị Phật nào xuất hiện trước vị nào xuất hiện sau mà thôi.

Bạn đọc tham khảo bài viết: “Phật A Di Đà Và Phật Thích Ca Ai Lớn Hơn?” để tìm hiểu kỹ hơn về chủ đề này.

Cho nên giữa Phật Thích Ca và Phật A Di Đà không có ai lớn hơn hay nhỏ hơn
Cho nên giữa Phật Thích Ca và Phật A Di Đà không có ai lớn hơn hay nhỏ hơn

Kết luận

Như vậy, trong bài viết này, Tượng Phật Đá Cao Trang đã cùng bạn tìm hiểu về sự tích, ý nghĩa và hình tướng của Đức Phật A Di Đà. Chúng ta cũng đã so sánh và phân biệt giữa Phật A Di Đà và Phật Thích Ca Mâu Ni, hai vị Phật có vai trò quan trọng trong Phật giáo. Cảm ơn bạn đọc đã hoan hỷ đọc hết bài viết thật dài này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *