Tượng Phật Đá Cao Trang chuyên sản xuất và phân phối những bức tượng như: Tượng Phật Quan Âm bằng đá, Tượng Quán tự tại bằng đá…