Cơ Sở Cao Trang tại Đà Nẵng chuyên sản xuất và phân phối những bức tượng bằng đá như: Tượng Phật Quan Âm bằng đá, Tượng Chú Tiểu…