Trong bối cảnh cả thế giới đang hứng chịu những thiệt hại khủng khiếp do đại dịch Covid-19 gây ra, rất nhiều ngôi chùa lớn trên thế giới và Việt Nam đã lập đàn tràng Đức Phật Dược Sư để cầu chúng sanh vượt qua đại nạn. Vậy Phật Dược Sư là ai? Tôn thờ, trì tụng kinh Dược Sư có phước báu gì? Mời bạn đọc cùng Tượng Phật Đá Cao Trang tìm hiểu qua nội dung dưới đây.

Đức Phật Dược Sư là ai?

Tên gọi đầy đủ của Ngài Dược Sư là Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Trong tiếng Phạn, hồng danh ngài Dược Sư là Bhaiṣajyaguruvaidūrya Prabha Buddha, còn trong tiếng Anh là Medicine Buddha, có thể hiểu đơn giản là vị Phật của y thuật. Ngoài ra, Ngài còn một số hồng danh khác như Dược Sư Như Lai, Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, Đại Y Vương Phật, Y Vương Thiện Thệ, Thập Nhị Nguyện Vương…

Phật Dược Sư là ai?
Phật Dược Sư là ai?

Ngài là ngôi giáo chủ tại cõi Tịnh Lưu Ly. Theo kinh Dược Sư, cõi Tịnh Lưu Ly nằm ở phía Đông, cách thế giới Ta Bà (cõi phàm trần của chúng) khoảng 10 hằng hà sa Phật độ. Đức Phật Dược Sư trụ ở thế giới Tịnh Lưu Ly vô cùng trang nghiêm, giống như thế giới Cực Lạc của Phật A Di Đà, cùng với 2 vị Bồ tát là Nhật Quang Biến Chiếu Bồ Tát và Nguyện Quang Biến Chiếu Bồ Tát.

Chúng ta biết rằng, theo quan niệm của Phật giáo, mỗi vị Phật và Bồ tát hiện thân trên cõi đời này đều vì lòng thương xót, đại nguyện cứu độ chúng sinh thoát khỏi bể khổ, trầm luân trong cõi sống vật chất. Chúng sinh có vô lượng nên cũng có vô lượng vị Phật và Bồ tát hiện thân với những hạnh nguyện riêng.

Và Đức Phật Dược Sư cũng có những hạnh nguyện riêng của Ngài.

Theo kinh Dược Sư Như Lai Bản Nguyện Công Đức, trong khi tu hành đạo Bồ tát, ngài Dược Sư đã phát khởi 12 đại nguyện tiêu trừ tất thảy mọi bệnh tật, khổ đau, phiền não cả về xác thân lẫn tinh thần cho chúng sanh. Giúp họ thành tựu công đức, căn lành để hướng đến giải thoát khỏi cõi Ta Bà đầy khổ đau mà nguyên nhân là do tham, sân, si, sự vô minh thiếu tuệ giác gây nên.

Vì Ngài Dược Sư có bổn nguyện thanh tịnh và tốt đẹp như vậy nên ánh sáng phát ra từ Ngài cũng vô cùng thanh tịnh, trong sáng và đẹp đẽ tựa như ánh sáng thanh khiết của đá lưu ly. Cho nên Ngài được gọi là Dược Sư Lưu Ly Quang.

Đặc điểm nhận biết trong hình tướng của Phật Dược Sư

Đối với nhiều người, nếu không có những hiểu biết sâu sắc nhất định về quan niệm Phật giáo thì có thể không biết hoặc không hiểu rõ về Ngài Dược Sư Phật, nhất là về hình tướng của ngài, giống như A Di Đà Phật và Thích Ca Mâu Ni Phật.

Tượng hoặc tranh vẽ Phật Dược Sư thường được mô tả với hình tướng một vị Phật trang nghiêm và thanh tịnh, nổi bật với thân tướng màu xanh làm tím tựa như màu sắc của Lưu Ly, một loại đá quý vô cùng đẹp đẽ và tỏa ra ánh sáng thanh khiết.

Hình tượng Ngài Dược Sư thường ngồi kiết già vô cùng thanh tịnh trên đài sen. Tay phải Ngài thường kết ấn hoặc thường đặt trên đầu gối, cầm Myrobalan hoặc thân cây Aruna ở giữa ngón tay trỏ và ngón tay cái. Còn tay trái Ngài cầm một lọ mật hoa màu lưu ly. Ngoài ra, Ngài Dược Sư thường mặc áo choàng hở ngực với hình chữ Vạn ở chính giữa.

Tượng Phật Dược Sư bằng đá trang nghiêm, thanh tịnh
Tượng Phật Dược Sư bằng đá trang nghiêm, thanh tịnh

 

Tượng Phật Dược Sư thường được đặt bên phải tượng Phật Thích Ca Mâu Ni, còn bên trái là tượng Phật A Di Đà.

12 đại nguyện của Ngài Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai

12 Đại Nguyện cứu độ chúng sinh của Ngài Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật đó là:

 • Đại nguyện 1: Nguyện khi Ta thành đạo Bồ-đề, thân đầy đủ ba mươi hai tướng tốt đẹp, hào quang sáng khắp vô lượng thế giới, khiến các chúng sinh cũng được như Ta.
 • Đại nguyện 2: Nguyện khi Ta thành Phật, trong ngoài sáng chói hơn ánh sáng mặt trời, tự tại làm Phật, khiến các chúng sinh ở chỗ tối tăm đều nhờ ơn khai thị.
 • Đại nguyện 3: Nguyện khi Ta thành Phật, đầy đủ vô lượng phương tiện trí tuệ, làm cho chúng sinh đầy đủ các món thọ dụng nơi thân tâm.
 • Đại nguyện 4: Nguyện khi Ta thành Phật, nếu các chúng sinh tu theo tà đạo đều xoay về chánh đạo, hàng Nhị thừa thì đều hướng về Nhất thừa.
 • Đại nguyện 5: Nguyện khi Ta thành Phật, nếu có chúng sinh theo giáp pháp của Ta mà tu hành, thì đều được hoàn hảo, dù có phạm giới mà nghe đến tên Ta thì cũng trở thành thanh tịnh giới khỏi phải sa vào ác đạo.
 • Đại nguyện 6: Nguyện khi Ta thành Phật, nếu chúng sinh nào có thân thể hèn yếu hay xấu xa, đui điếc hay câm ngọng, một phen nghe tên Ta, niệm tên Ta thì được khỏi bệnh, lại được tốt đẹp khôn ngoan.
 • Đại nguyện 7: Nguyện khi Ta thành Phật, nếu có chúng sinh không bà con thân thuộc, nghèo thiếu ốm đau, không ai giúp đỡ, mà nghe được tên Ta thì thân tâm yên lành quyến thuộc giúp đỡ cho, đến chứng đạo Bồ-đề.
 • Đại nguyện 8: Nguyện khi Ta thành Phật, các nữ nhân thường bị khinh dể thấp kém, nếu nghe được tên Ta thì bỏ thân nữ nhân, thành tướng trượng phu cho đến chứng quả.
 • Đại nguyện 9: Nguyện khi Ta thành Phật, thì các chúng sinh thoát vòng ma đạo ác kiến, về nơi chánh đạo, tu Bồ-tát hạnh mau chứng đạo Bồ-đề.
 • Đại nguyện 10: Nguyện khi Ta thành Phật, nếu chúng sinh bị pháp vua trừng trị, trói buộc đánh đập, giam vào ngục tối, cắt xẻ v.v. mà nghe tên Ta thì đều thoát khỏi.
 • Đại nguyện 11: Nguyện khi Ta thành Phật, những chúng sinh bị đói khát, cầu ăn mà tạo nghiệp dữ, nếu nghe tên Ta, chuyên niệm thọ trì, thì Ta trước hết cấp cho món ăn được no đủ, sau nói pháp khiến họ tu hành được hoàn toàn an vui.
 • Đại nguyện 12: Nguyện khi Ta thành Phật, những chúng sinh nghèo không có áo mặc, muỗi mòng chích đốt, nóng lạnh, ngày đêm khổ sở, nếu nghe tên Ta chuyên niệm thọ trì, thì Ta theo tâm mong cầu ấy khiến được đầy đủ y phục hoa hương.
Ngài Dược Sư có 12 đại nguyện vô cùng tốt đẹp và thanh tịnh
Ngài Dược Sư có 12 đại nguyện vô cùng tốt đẹp và thanh tịnh

7 tôn tượng của Đức Dược Sư Phật

Theo các kinh điển của Phật giáo, Đức Phật Dược Sư có 7 tôn tượng khác nhau. Mỗi tôn tượng của Ngài Dược Sư đều có những đại nguyện và ứng thân riêng. 7 vị Phật Dược Sư này là phân thân ứng hiện từ Đức Dược Sư Quang Vương Như Lai mà thành.

7 vị Phật Dược Sư hay hình tượng thất Phật Dược Sư bao gồm:

 • Nam Mô Quang Thắng Thế Giới – Thiện Danh Xưng Cát Tường Như Lai
 • Nam Mô Diệu Bảo Thế Giới – Bảo Nguyệt Trí Nghiêm Quang Âm Tự Tại Vương Như Lai
 • Nam Mô Viên Mãn Hương Tích Thế Giới – Kim Sắc Bảo Quang Diệu Hạnh Thành Tựu Như Lai
 • Nam Mô Vô Ưu Thế Giới – Vô Ưu Tối Thắng Cát Tường Như Lai
 • Nam Mô Pháp Tràng Thế Giới – Pháp Hải Lôi Âm Như Lai
 • Nam Mô Thiện Trụ Bảo Hải Thế Giới – Pháp Hải Thắng Huệ Du Hý Thần Thông Như Lai
 • Nam Mô Tịnh Lưu Ly Thế Giới – Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai

Trì tụng, niệm kinh, hồng danh và thần chú Phật Dược Sư nhận được phước báu gì?

Hình tượng Đức Dược Sư Phật được thờ cúng phổ biến nhất tại Tây Tạng, Trung Quốc, Nhật Bản và Việt Nam.

Theo quan niệm Phật giáo, Dược Sư là đấng Y vương toàn giác, là vị Phật có hiểu biết và thông suốt tất cả các loại thảo dược, có thể chữa trị tất thảy bệnh khổ, phiền não của chúng sinh do tham, sân, si gây ra. Vì thế, cầu nguyện Phật Dược Sư có thể giúp người trì tụng tiêu trừ mọi loại bệnh tật về cả thân và tâm, đồng thời giúp chúng sinh giác ngộ để thành tựu trên bước đường tu tập.

Trong kinh Dược Sư Như Lai Bản Nguyện Công Đức có ghi chép về 5 lợi lạc, phước báu khi tụng niệm danh hiệu Phật Dược Sư bao gồm:

 • Diệt sự tham lam mà phát tâm bố thí: Nhờ trì niệm danh hiệu Đức Dược Sư mà mở rộng tấm lòng, không còn tham lam, ích kỷ chỉ lo tích cóp cho riêng mình đồng thời luôn chia sẻ, ca ngợi và thực hành bố thí.
 • Diệt sự phạm tội mà được sự giữ giới: Đối với những tội lỗi, lầm lỡ đã gây tạo, nhờ niệm danh hiệu Ngài mà được chuyển hóa đồng thời phát nguyện sống đạo đức, lương thiện theo Chính pháp.
 • Diệt sự ganh ghét mà được sự giải thoát: Do nghiệp lực ganh ghét, đố kỵ người khác nên chịu quả báo hèn hạ, thống khổ. Niệm Phật Dược Sư sẽ khiến cho hành giả phát tâm tu học, diệt trừ khổ não, thành tựu giải thoát.
 • Diệt sự hại nhau mà được sự thương nhau: Những ý niệm oán kết, thù hận dẫn đến hành động tiêu diệt lẫn nhau, nhờ niệm danh hiệu Đức Dược Sư mà được hóa giải. Không những không còn làm hại nhau mà còn hiểu biết, thương yêu và tôn trọng lẫn nhau.
 • Được sinh Cực lạc hay các sự chuyển sinh khác: Đối với những hành giả phát tâm niệm Phật A Di Đà, cầu vãn sanh Cực lạc thì niệm Phật Dược Sư là một sự trợ duyên rất quan trọng. Chư Phật, các Đại Bồ tát trong pháp hội Dược Sư luôn trợ hóa cùng Phật A Di Đà, tiếp dẫn chúng sinh về thế giới Cực lạc. Ngoài ra, nhờ công đức tu tập Thánh hiệu Phật Dược Sư mà hành giả được đầy đủ phước báo, sinh về các thế giới an lành.
Tôn thờ hình tượng Ngài Dược Sư giúp chúng ta vượt qua bệnh khổ

Điều này giải thích vì sao nhiều ngôi chùa lớn tổ chức lập đàn tràng Ngài Dược Sư Phật trong giai đoạn toàn thế giới đang gặp đại dịch Covid-19. Mục đích là cầu nguyện Phật Dược Sư với bổn nguyện thanh tịnh của mình cứu độ chúng sanh thoát khỏi cảnh khổ do dịch bệnh gây ra.

Cách cầu nguyện Phật Dược Sư

Có nhiều cách để cầu nguyện Phật Dược Sư. Trong đó có việc niệm thần chú và niệm danh hiệu của Ngài. Theo kinh sách có ghi rõ, cách niệm danh hiệu Dược Sư Phật đúng phải đầy đủ Tín – Nguyện – Hạnh, cụ thể là niệm đầy đủ: Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật.

Bên cạnh đó có thể trì niệm thần chú Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Đây là thần chú vô cùng mạnh mẽ được tụng niệm rất nhiều, nhất là trong trường phái Mật Tông Tây Tạng. Theo đó, thần chú Phật Dược Sư Mật Tông trong tiếng Tây Tạng là:

Tayata Om Bekandze Bekhandze Maha

Bekandze Bekandze Randza Samungate Soha

Thỉnh tượng Phật Dược Sư bằng đá ở đâu?

Việc tôn thờ tượng Phật Dược Sư có nhiều phước báu và lợi lạc nên việc thỉnh tượng Phật Dược Sư bằng đá về chùa, đạo tràng để Phật tử có cơ hội hành hương trước Ngài rất phổ biến. Nếu quý trụ trì, quý Phật tử một lòng thành tâm hướng Phật và muốn thỉnh tượng Phật Dược Sư bằng đá về chùa, đạo tràng để tiện cho việc thờ cúng thì Tượng Phật Đá Cao Trang là lựa chọn hàng đầu.

Tượng Phật Dược Sư bằng đá được đưa về chùa

Cao Trang là cơ sở chế tác tượng phật đá có uy tín và được tin tưởng rất lớn không chỉ tại Đà Nẵng, mà còn ở khắp các tỉnh thành trên cả nước cũng như nước ngoài. Tượng phật đá do Cao Trang chế tác luôn giữ được vẻ trang nghiêm, thanh tịnh và trường tồn với thời gian.

Tượng Phật Dược Sư bằng đá thỉnh tại Cao Trang
Tượng Phật Dược Sư bằng đá thỉnh tại Cao Trang

Để thỉnh tượng Phật Dược Sư bằng đá hay các tôn tượng Phật bằng đá khác, hãy liên hệ với Cao Trang theo địa chỉ:

TƯỢNG PHẬT ĐÁ CAO TRANG

Address: 155 Văn Tân – P. Hòa Hải – Q Ngũ Hành Sơn
Phone: 0983.969.199
Email: admin@tuongphatda.vn
Website: www.tuongphatda.vn

Bài viết trên đã giới thiệu những thông tin cần thiết về Phật Dược Sư là ai cũng như công đức vô lượng khi tôn thờ Ngài. Mong rằng nội dung trong bài viết này sẽ giúp bạn đọc hiểu thêm về Đức Phật Dược Sư cũng như những phước báu khi tôn thờ Ngài.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *