Tụng kinh sám hối là việc nên thực hiện mỗi ngày để giúp tâm thanh sạch, giảm bớt nghiệp chướng. Trong bài viết này, Tượng Phật Đá Cao Trang xin mạn phép chia sẻ hướng dẫn đọc bài kinh này tại nhà mỗi ngày. Mời bạn tham khảo.

Tụng Kinh Sám Hối Để Bình An Trong Tâm

Kinh sám hối là gì?

Hiểu đơn giản, kinh sám hối là một bài kinh nhật tụng (kinh tụng hàng ngày) giúp người đọc có được cái nhìn chính xác và thấu hiểu quy luật nhân quả, về nghiệp chướng, tội lỗi bản thân đã gây ra.

Từ đó, người đọc bài kinh quyết tâm hướng thiện bỏ ác, siêng năng tu tâm dưỡng tính, tích trữ công đức để thân tâm thanh sạch, việc tu tập đạt tiến bộ, sống cuộc sống bớt phiền não, có được hạnh phúc.

Video đọc tụng kinh sám hối hàng ngày 

Trước khi tìm hiểu sâu hơn về ý nghĩa của bài kinh sám hối, cũng như lợi lạc và sự nhiệm màu của bài kinh này. Mời bạn đọc lắng nghe bài tụng kinh sám hối của hòa thượng Thích Trí Thoát sau đây:

Tải sách kinh sám hối để đọc mỗi ngày

Bạn đọc có thể tải một số bài kinh sám hối định dạng PDF về điện thoại để trì tụng mỗi ngày.

 • Tải kinh sám hối sáu căn (lục căn): tại đây
 • Tải cuốn Nghi thức sám hối sáu căn và hồng danh do hòa thượng Thích Nhật Từ biên soạn: tại đây

Bài kinh sám hối đầy đủ dễ đọc dễ tụng

Nếu bạn không muốn tải bài kinh sám hối định dạng PDF về điện thoại mà muốn đọc trực tiếp trên website tuongphatda.vn, sau đây chúng tôi xin ghi chép đầy đủ bài kinh này như sau:

Bài sám hối Tam Bảo

Cúi đầu đảnh lễ mười phương

Chư Phật, Hiền Thánh đã thương muôn loài.

Chỉ bày phương pháp tuyệt vời

Nước lành rửa sạch ba đời nghiệp oan

Nay Con hối hận khóc than

Xin đem tính mạng trước đàn quy y.

(Mỗi hồng danh lạy xuống một lạy)

 • Nam Mô Tỳ Lô Giá Na Phật
 • Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
 • Nam Mô A Di Đà Phật
 • Nam Mô Di Lặc Phật
 • Nam Mô Long Chủng Thượng Tôn Vương Phật
 • Nam Mô Long Tự Tại Vương Phật
 • Nam Mô Giác Hoa Định Tự Tại Vương Phật
 • Nam Mô Ca Sa Tràng Phật
 • Nam Mô Sư Tử Hống Phật
 • Nam Mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát
 • Nam Mô Phổ Hiền Bồ Tát
 • Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát
 • Nam Mô Đại Trang Nghiêm Bồ Tát
 • Nam Mô Quán Tự Tại Bồ Tát

Cúi đầu đảnh lễ Phật rồi

Con xin bày tỏ những lời tự tâm

Sám xong ba nghiệp của Thân

Bốn nghiệp của miệng đã phân rõ ràng

Tội cùng Tam Bảo đã mang

Nay xin tự sám muôn đàng ác tâm.

Trong kinh Phật dạy ân cần

Thân người có được muôn phần gian nan

Phật pháp chẳng thể nghĩ bàn,

Trăm ngàn vạn kiếp thế gian khó cầu,

Thánh Tăng dễ gặp được đâu,

Đức tin khó lập, đạo mầu khó nghe.

Mà nay thuận thảo trăm bề,

Thân người đã được, chỉnh tề giác quan

Pháp Phật thường chiếu mười phương

Tổ, Thầy chẳng ngại chỉ đường liễu sanh

Vậy mà chẳng biết duyên lành,

Chẳng mong giải thoát ngục hình khổ đau

Tâm thần tưởng chuyện đâu đâu,

Luân hồi sáu nẻo dễ hầu thoát ra.

Chư Phật, Hiền Thánh bao la

Chứng minh lòng sám, Phật đà độ con.

Tội kia nói mãi chẳng mòn

Chẳng kính tôn tượng lại còn khinh chê

Thiện hữu Tăng chúng chẳng nghe,

Phá chùa, đốt tượng e dè chi đâu.

Phòng chơi, phòng ngủ trên lầu,

Phòng thờ tầng dưới thiếu màu trang nghiêm

Có khi đặt tượng kề bên,

Khỏa thân đi lại, chẳng biết nể vì

Nay con sám hối hành vi lỗi lầm.

Đối cùng kinh sách vô tâm

Bàn tay dơ bẩn mà cầm sách kinh,

Hoặc dùng lời nói vô tình,

Lời thô tiếng tục phê bình chẳng nương.

Hoặc để kinh sách đầu giường,

Nằm ngồi bất kính, chẳng thường nể nang

Hoặc xếp lẫn lộn vứt quăng

Gầm bàn góc tủ chẳng năng giữ gìn.

Chất chồng kinh sách xéo xiên,

Gáy long trang rách chẳng phiền sửa sang

Đã không tu tập đàng hoàng,

Sách Kinh, Pháp bảo chẳng màng sẻ chia

Ác nghiệp vây phủ tứ bề

Chí thành sám hối con thề chẳng ngơi

Thứ hai:  Sám Hối Ác Nghiệp Cổ Ý

Học Kinh, Chú lại biếng lười,

Nằm ngang nằm ngửa nói cười huyên thuyên.

Hiểu sai ý Phật, Thánh Hiền,

Chánh tà cũng chẳng phân miêng nói càn

Dạy người lên mặt bảo ban,

Văn từ chau chuốt, luận bàn ý riêng.

Chê bai Chánh pháp đảo điên,

Đề cao tà thuyết kiếm tiền nuôi thân.

Chẳng từ hành động vô luân,

Đại thừa phỉ báng, tội trần khó tiêu.

Ác nghiệp dẫu tạo bao nhiêu,

Con xin sám hối mọi điều đã sai.

 Kể từ vô thỉ kiếp lai,

 Đối cùng Tăng bảo tội dầy biết bao.

Chẳng tôn đức trọng, đạo cao,

Đặt lời thêu dệt ra vào dèm chê.

Làm cho tuyệt giống bồ đề,

Phá hòa hợp chúng thị phi pháp mầu.

Bầy tuồng trên bộc trong dâu,

Phá hạnh thanh tịnh làm rầu người tu.

Khuyến dụ Bát Chánh bỏ lơ,

Giả trang hình tướng xét dò tăng thân.

Ôi thôi! Tội ác vô ngần,

Con xin sám hối phân trần đầu đuôi.

Đối trước Tam Bảo ba ngôi,

Lộ thân lõa thể lôi thôi áo quần,

Dép giày cùng với tay chân,

Bước lên điện tháp chẳng cần sạch dơ.

Đạp xe, vọt ngựa phóng bừa,

Xông vào tự viện chẳng thưa hỏi gì.

Miệng nhổ, họng khạc, mũi xì,

Chẳng còn ái ngại nể vì già lam.

Bao nhiêu tội ác đã làm,

Chí thành sám hối nay cam giữ gìn.

Nay con đảnh lễ Phật tiền,

Thành tâm sám hối tội liền triệt tiêu

Đời đời cùng Phật cảm chiêu,

Gặp Tăng, gặp Pháp mọi điều kính tôn

Cúng dường gấm vóc báu trân,

Dốc lòng cầu pháp chẳng ngần ngại xa.

Bồ Tát thị hiện Ta Bà,

Con xin đem hết công ra hộ trì,

Phước lành như núi Tu Di

Trên thờ Tam Bảo, dưới vì chúng sanh.

(Lạy 18 hồng danh chư Phật trong mười phương, mỗi hồng danh lạy xuống một lạy)

 • Nam Mô Danh Giáo Hóa Bồ Tát Phật
 • Nam Mô Danh Kim Cang Phủ Phấn Tấn Phật
 • Nam Mô Danh Bảo Tượng Quang Minh Phủ Phấn Tấn Phật
 • Nam Mô Danh Dà La Hương Phật
 • Nam Mô Danh Phá Hoại Ma Luân Phật
 • Nam Mô Danh Sơ Phát Tâm Thành Tựu Bất Thối Thắng Luân Phật
 • Nam Mô Danh Bảo Cái Khởi Vô Úy Quang Minh Phật
 • Nam Mô Danh Sơ Phát Tâm Niệm Đoạn Nghi Đoạn Phiền Não Phật
 • Nam Mô Danh Quang Minh Phá Ám Khởi Tam Muội Vương Phật
 • Nam Mô Thập Thiên Đồng Danh Tinh Tú Phật
 • Nam Mô Nhất Thiết Đồng Danh Tinh Tú Phật
 • Nam Mô Tam Thập Thất Thiên Đồng Danh Thích Ca Mâu Ni Phật
 • Nam Mô Nhất Thiết Đồng Danh Thích Ca Mâu Ni Phật
 • Nam Mô Nhị Ức Đồng Danh Câu Lân Phật
 • Nam Mô Nhất Thiết Đồng Danh Câu Lân Phật
 • Nam Mô Thập Bát Ức Đồng Danh Thật Pháp Thắng Quyết Định Phật
 • Nam Mô Nhất Thiết Đồng Danh Thật Pháp Thắng Quyết Định Phật
 • Nam Mô Thập Bát Ức Đồng Danh Nhật Nguyệt Đăng Phật
 • Nam Mô Nhất Thiết Đồng Đanh  Nhật Nguyệt Đăng Phật
Đọc kinh sám hối

Bài sám hối nghiệp sát sinh

Nội trong ba nghiệp của thân 

Sát sanh thứ nhất, muôn phần khổ lao 

Chúng sanh nào nấy như nhau 

Đều ham sự sống, đớn đau ai màng 

Xét từ vô thỉ kiếp mang 

Chúng sanh đều có họ hàng với nhau 

Mẹ cha, anh chị, rể dâu 

Chỉ vì Nghiệp lực đối đầu thọ sanh 

Mà mang vạn trạng thiên hình 

Luân hồi sáu nẻo, tái sanh dương trần 

U mê nào biết xa gần 

Họ hàng chẳng nhận, bang lân cũng lờ 

Mặc tình nhai nuốt chặt cưa

Mặc tình giết hại chẳng ngờ tương liên 

Trong kinh Phật vẫn thường khuyên 

Nuốt nhai nhai thịt cá, tưởng nghiền thịt con

Nếu vì chút lợi áo cơm 

Lưới bẫy bắt vật, nghiệp dồn nặng sâu

Sát sanh, tội ác đứng đầu 

Giết ăn hồ dễ khẩn cầu thứ tha 

Từ sanh vào cõi ta bà 

Chúng con chưa gặp ai là thiện nhân 

Xót thương chỉ bảo khuyên răn 

Sát sanh hại mạng là nhân A Tỳ 

Nên vì lợi Lộc ngu si 

Mà gieo nghiệp ác cũng vì miếng ăn 

Sau này rời bỏ báo thân 

Sa vào địa ngục trả dần tội sưa 

Chịu bao thống khổ cho vừa 

Đầu trâu, mặt ngựa xẻ cưa thân hình 

Hoặc là đâm chém tanh bành 

Hoặc moi móc ruột mới đành ác kia 

Trả xong nợ trốn Âm Ty 

Trở về dương thế lại tuỳ nghiệp mang 

Ga thân là giống Sài lang 

Cọp beo rắn rết chui hang núi rừng;

Hoặc làm chuột bọ côn trùng 

Hút máu hút mủ, rúc thùng bẩn dơ

Hoặc làm gà, chó, heo tơ 

Cho người xẻ thịt chặt cưa nấu xào 

Thật là khủng khiếp biết bao 

Khổ báo như vậy, lẽ nào để duôi 

Nếu may mắn trở lại làm người 

Cũng mang bệnh hoạn, tuổi đời chẳng lâu 

Chí thành con lại khẩn cầu 

Sám hối nghiệp ác, để đầu ăn năn 

Xin Chư Phật, Thánh Hiền Tăng 

Nhủ lòng thương xót mà hằng gia ơn.

Bài sám hối nghiệp dâm dục

Ái dục thân nghiệp thứ ba.

Gốc nguồn vô tận Ta Bà thọ sinh.

Theo lời Phật dạy trong Kinh.

Ái đem vạn trạng thiên hình ngu si.

Ngục tù chướng ngại u mê.

Luân hồi muôn kiếp cũng vì ái ân.

Cuộc đời sống tựa mây vần.

Đống xương vô định mấy lần Tu Di.

Khóc than nước mắt dầm dề.

Nếu đem tích chứa suối khe nào bằng.

Vướng vòng ái dục ví bằng.

Biển mê sinh tử xích thằng rối ren.

Địa ngục thống khổ mấy phen.

Cùng loài quỷ đói tiếng rền khóc than.

Súc sinh quả báo thân cam.

Bồ câu, chim sẻ tánh ham dâm tà.

Nếu sanh trong cõi người ta.

Vợ con bất chính, đạo nhà chẳng vui.

Bao nhiêu khổ báo chôn vùi.

Do nhân ái dục khiến đời khổ đau.

Phật tiền tha thiết khẩn cầu.

Ăn năn sám hối tật sâu phát lồ.

Kể từ vô thỉ đến giờ.

Luân thường chẳng giữ tương tư vợ người.

Mưu sâu dụ dỗ đoạt chơi.

Xâm phạm trinh tiết, phá đời gái ngoan.

Tỳ Kheo Ni cũng tính toan.

Làm nhơ phạm hạnh hoang đàng đẩy đưa.

Ỷ quyền cưỡng bức gạt lừa.

Khiến người tan tác cũng chưa thỏa lòng.

Trăng hoa mèo mả gà đồng.

Chẳng phân biệt hạng đàn ông vô loài.

Nay Con đã hiểu chuyện đời.

Chí thành sám hối sáu thời ăn năn.

Nhờ công sám hối não phiền.

Ác nghiệp dâm dục tự nhiên được trừ.

Sanh ra chẳng tự cửa nhơ.

Tấm thân thanh tịnh là nhờ hóa sinh.

Thập phần tướng tốt quang minh.

Thông minh đĩnh ngộ tinh anh tuyệt trần.

Xa lìa dục vọng ái ân.

Biết đời hư ảo hồng trần thoát ly.

Trong mơ cũng chẳng xuy vi.

Như như bất động tu trì chánh nhân.

Nay đem tính mạng tâm thần.

Quy y đảnh lễ pháp thân Phật Đà.

Bài sám hối khẩu nghiệp

Cúi đầu kính lễ Như Lai

Con xin sám hối nghiệp sai miệng mồm

Ác miệng bốn thứ bao gồm:

Nói lời thô ác om sòm dệt thêu

Tâng công nói lưỡi hai chiều

Nói lời chẳng thực đặt điều dối gian

Lời kinh giáo huấn rõ ràng

Đó là nhân địa ngục đàng đọa sa

Cùng loài ngạ quỷ ác ma

Chịu nhiều thống thiết khảo tra ngục hình

Nếu sanh vào cõi súc sinh

Làm loài quạ cú phát thanh rợn mình

Nếu sanh trở lại cõi người

Miệng mồm hôi thối nói lời điêu ngoa

Ở trong thân quyến bất hòa

Hay tranh hay cãi người xa lánh dần

Miệng gây nghiệp ác ngu đần

Quy y Tam Bảo ngàn lần ăn năn

Cúi đầu kính lạy Thế Tôn

Một lòng sám hối lòng son giãi bày

Chúng con nhiều kiếp đến nay

Dùng lời thô ác mà gây giận hờn

Với người gây gổ tranh hơn

Nói năng bất nhã khinh lờn người trên

Chẳng phân quen lạ sang hèn

Thốt lời nhục mạ dưới trên chẳng màng

Miệng mồm chửi rủa phũ phàng

Khiến người oán hận tìm đường tránh xa

Cùng người xô xát bất hòa

Oán trời trách đất kêu la quỷ thần

Miệng mồm la lối vang dần

Tạo ra ác khẩu thiên thần cũng kiêng

Tội tình vô lượng vô biên

Nay xin sám hối nghiệp điên dập đầu

Đời con chẳng biết từ đâu

Chuyên lòng dối trá mưu cầu lợi riêng

Ăn không nói có hư huyền

Đặt điều nói láo làm tiền người tin

Cha con thân quyến bạn hiền

Cũng mưu lừa dối nói điên làm quàng

Làm cho chia rẽ họ hàng

Làm cho nước mất nhà tan mới đành

Hoặc dùng yêu thuật ma hàn

Miệng khoe khoang đã tựa thành thánh nhân

Tứ thiền Bát định chứng phần

Bồ Tát La Hán được thân thánh hiền

Bầy điều sai khiến long thiên

Sắm trò cầu đảo chuyển miền gió mưa

Nay con sám hối xin chừa

Lòng con chí thiết tóc tơ phát lồ

Hoặc dùng lời lẽ điểm tô

Văn hoa trau chuốt mưu đồ lợi danh

Hoặc dùng âm nhạc chữ tình

Hoặc dùng son phấn tô mồm vẽ môi

Lẳng lơ lời nói tiếng cười

Làm điều sằng bậy dụ người tà dâm

Khiến người mê sắc loạn tâm

Mỏi mòn chí khí lỗi lầm chẳng hay

Hoặc dùng ý ngữ khoe tài

Vu khống xuyên tạc chê bai trung thần

Rèm pha hiếu tử hiền nhân

Khiến cho hậu thế nghi lầm người ngay

Ức oan khó cỗi tỏ bày

Ôm lòng oán hận tội dày sử sanh

Nay con phát lộ chí thành

Tất cả nghiệp ác tội danh sám trừ

Kể từ kiếp kiếp nghìn thu

Gây ra tội lỗi oán thù vì đâu

Bày ra lời nói đôi chiều

Tán dương ngoài mặt đặt điều sau lưng

Gièm pha phân tán đôi đường

Tâng công kích bác lời dường như dao

Vua tôi nghi kỵ lẫn nhau

Vợ chồng ly tán bạn bè lìa xa

Hai bên liên kết an hoà

Cùng vì thêu dệt rèm pha sự tình

Gây lên thù oán giao tranh

Làm cho nước loạn dân lành khóc la

Ác nghiệp như nước Hằng Hà

Lòng thành sám hối xin tha nghiệp dầy

Con nguyện tu sửa từ đây

Nguyện cho tội ác miệng này hóa không

Ác nghiệp miệng sám vừa xong

Nhờ công đức sám mà lòng được yên

Âm thanh tám thứ đủ duyên

Biện tài bốn thứ chu viên tựu thành

Phát ngôn lời lẽ đành rành

Nói năng hòa hợp ý lành lợi danh

Ai nghe cũng thỏa tấm lòng

Biết rành ngôn ngữ tục phong mọi miền

Ngôn ngữ bất tuyệt liên miên

Khiến người giải thoát ưu phiền phàm phu

Nhập hàng thánh giá chân tu

Mờ con mắt tuệ phá tù tối tăm

Con xin phát nguyện nhất tâm

Sám hối nghiệp miệng mê lầm xưa nay

Cúi đầu năm vóc trước đài

Hướng về Tam Bảo miệt mài quy y.

Bài kệ sám hối của cố thiền sư Thích Nhất Hạnh

Con đã gây ra bao lầm lỗi,

Khi nói, khi làm, khi tư duy,

Tham lam, hờn giận và ngu si,

Nay con cúi đầu xin sám hối.

Một lòng con cầu Phật chứng tri,

Bắt đầu hôm nay nguyện làm mới,

Nguyện sống đêm ngày trong chánh niệm,

Nguyện không lặp lại lỗi lầm xưa.

Bao nhiêu lầm lỗi cũng do tâm,

Tâm tịnh còn đâu vết lỗi lầm.

Sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm,

Ngàn xưa mây bạc vẫn thong dong.

Bài kệ sám hối của cố thiền sư Thích Nhất Hạnh

Bài thần chú sám hối ngắn gọn dễ nhớ

Bài thần chú Kim Cang ngắn gọn, dễ nhớ giúp người đọc sám hối tội chướng như sau:

Om Benza Vajra Satto Hum

Ý nghĩa của bài kinh Phật sám hối

Hiểu và chấp nhận luật nhân quả

Việc thần tâm ăn năn, muốn sửa đổi tội lỗi khi đọc các bài kinh sám hối mỗi ngày sẽ giúp người đọc dễ dàng chấp nhận những nghiệp báo từ những điều ác mình tạo ra, cả trong kiếp hiện tại lẫn các kiếp trước. Nói cách khác, đọc kinh Phật sám hối cho người đọc cái nhìn đúng đắn về luật nhân quả.

Tiêu trừ nghiệp chướng

Phật dạy rằng do chúng sanh vô minh nên không thể tránh khỏi tạo ra nghiệp ác. Song khi làm việc ác mà nhận thức được ngay và lập tức sám hối, nghiệp báo sẽ nhẹ nhàng hơn. Việc trì tụng kinh sám hối bằng sự ăn năn, quyết tâm hối cải sẽ giúp giảm nhẹ “hình phạt” đáng kể quả báo khi nó tìm tới.

Tuy vậy, người đọc kinh cần nhận thức một sự thật rằng mọi việc làm tội lỗi đều sẽ mang lại quả báo. Đọc kinh sám hối sẽ giúp ngăn quả tới sớm và nhẹ hơn chứ không ngăn nó tìm đến hoàn toàn. Bạn nên hành thiện, tích đức để hóa giải bớt nghiệp chướng để khi quả ác tới, nó sẽ nhẹ nhàng hơn.

Giữ tâm hướng thiện tránh gieo nghiệp ác

Trong tương lai, nếu bạn không thực hiện sám hối tội lỗi đã phạm phải thì bạn sẽ tiếp tục phạm lại lỗi đó. Điều này khiến nghiệp báo chất chồng hơn, và khi quả báo ập đến, có thể bạn sẽ không thể gánh chịu nổi. Cho nên, việc thực hành sám hối ngay sau khi thực hiện hành vi xấu là biện pháp ngăn chặn lỗi lầm tái diễn, tránh gieo trồng theo nhiều nghiệp ác.

Câu chuyện nhiệm màu khi trì tụng kinh sám hối

Đây là một câu chuyện thật về sự nhiệm màu khi tụng các bài kinh sám hối.

Chuyện rằng, trong một gia đình nọ, mẹ già thường xuyên đau đầu như búa bổ, phải uống panadol mỗi ngày. Người bố cũng gặp nhiều vấn đề sức khỏe như bệnh tim, tiểu đường, suy thận, tràn dịch màng phổi. Một buổi tối, người con gái nằm chiêm bao thấy bố mình kêu cứu, tỉnh dậy thì nhận được điện thoại báo bố phải vào viện cấp cứu.

Người con gái nhanh chóng vào viện chăm sóc cho bố. Nhưng vì cô phải ra Hà Nội công tác nên cô không thể phụng dưỡng bố đang đau yếu trong bệnh viện. Đến khi cô trở lại TP.HCM, bố cô vẫn đang hôn mê. Cô ý thức rằng, những chứng bệnh trên người bố cô là nghiệp báo từ các tội lỗi các đời trước tích tụ tạo thành. Do đó, cô bắt đầu thực hành đọc kinh sám hối, ý nguyện sẽ giúp bố giảm bớt bệnh khổ.

Sau một thời gian liên tục trì tụng, sức khỏe của người bố cải thiện rõ rệt. Ông có thể đứng dậy khỏi giường bệnh, đi lại tương đối dễ dàng. Sau khi xuất viện, ông quay trở lại công việc với thể trạng khỏe khoắn, khác hẳn so với lúc nằm liệt trên giường bệnh.

Mẹ cô cũng có sự cải thiện sau 10 ngày tụng kinh sám hối. Bà không còn đau đầu như búa bổ nữa. Cô chia sẻ, mẹ cô hành nghề giết mổ, bà thường đập vào đầu các con vật để giết chúng nên quả báo cho bà là căn bệnh đau đầu dữ dội.

Câu chuyện nhiệm màu khi trì tụng kinh sám hối

Hướng dẫn đọc kinh sám hối tại nhà

Cách trì tụng

 • Khấn và lạy với lòng thành kính: Trong quá trình khấn và lạy, người tụng cần thể hiện lòng thành kính và tôn trọng bằng cách chậm rãi, từ tốn, không nhanh chóng.
 • Số lần khấn và lạy: Trong phần sám hối, có thể thực hiện từ 3 đến 108 lạy mỗi ngày, tùy thuộc vào ngày 15, 30 hoặc ngày lễ sám hối.
 • Sám hối riêng khi tụng: Trong bài sám hối hàng ngày, cần lạy và tụng (khấn) với tâm thành, sau đó nêu rõ các tội lỗi đã phạm và cầu nguyện chư Phật, Bồ Tát chứng minh cho lòng thành muốn sám hối của mình.
 • Nguyện cầu và thực hành thiện: Cần đặt tâm hướng thiện, cam kết tâm tu học, sửa tính, sửa tâm và giữ tâm ý thanh tịnh, nhằm tiêu trừ nghiệp tội.
 • Tìm hiểu và tụng kinh sám hối hồng danh: Đối với người học Phật, nên tìm hiểu và tụng kinh sám hối hồng danh để được sự độ trì của chư Phật, Bồ Tát.
 • Sử dụng chú đại bi: Ngoài cách sám hối, mọi người cũng có thể nghe và tụng Chú Đại Bi để giải trừ tai ương và hưởng lợi ích từ sự hiện diện của Quan Thế Âm Bồ Tát.

Cách lạy sám hối

 • Chọn khung giờ 4-7 giờ sáng.
 • Tắm rửa sạch sẽ và thay y phục sạch.
 • Thắp 3 nén nhang và gõ 3 hồi chuông nếu ở nhà có sẵn.
 • Quỳ gối và đọc thành tâm lời khấn nguyện:

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần)

Đọc lời nguyện: Đệ tử con tên là… Pháp danh… tuổi… sinh ngày… tháng… năm…

Hôm nay đối trước bàn thờ Phật và ông bà tổ tiên, con xin thành tâm cử hành phép Sám Hối, cầu nguyện các nghiệp xấu của con đã tạo từ nhiều kiếp trước tới nay được tiêu trừ, tâm lành mỗi ngày thêm rộng lớn, mọi chuyện tốt đẹp, gia đình hạnh phúc… Cúi xin mười phương Chư Phật, Chư Bồ Tát từ bi gia hộ.

(Nguyện xong cắm hương và bắt đầu lạy)

Đệ tử con tên là… Pháp danh… Từ trước đến nay vì do ba nghiệp tham sân si từ thân miệng ý phát sinh ra, hôm nay đệ tử chí thành xin sám hối. (phải đọc câu này trước khi xướng lên từng danh hiệu Phật dưới đây)

 • Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Thanh Tịnh Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na Phật. (10 lạy)
 • Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Viên Mãn Báo Thân Tỳ Lô Giá Na Phật. (10 lạy)
 • Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Thiên Bách Ức Hóa Thân Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (10 lạy)
 • Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. (10 lạy)
 • Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. (10 lạy)
 • Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đương Lai Hạ Sinh Di Lạc Tôn Phật. (10 lạy)
 • Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. (10 lạy)
 • Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. (10 lạy)
 • Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. (10 lạy)
 • Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát. (10 lạy)
 • Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đạo Tràng Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Ma Ha Tát. (8 lạy)

Lạy đủ 108 lạy quỳ xuống đọc lời hồi hướng và phát nguyện:

Sám hối pháp thâm diệu

Tạo công đức vô biên

Đệ tử xin hồi hướng

Cho chúng sinh mọi miền

Pháp môn xin nguyện học

Ân nghĩa xin nguyện đền

Phiền não xin nguyện đoạn

Quả Phật xin chứng nên.

Hồi Hướng:

Nguyện đem công đức này

Tiêu trừ nghiệp xưa nay

Tăng trưởng các phước huệ

Viên thành căn thánh thiện

Bao nhiêu nghiệp tham dục

Bao nhiêu nghiệp sân si

Bao nhiêu nghiệp thân khẩu ý

Đều diệt sạch không còn

Quyến thuộc đồng an lạc

Oan gia về niết bàn

Cùng pháp giới chúng sanh

Đồng trọn thành phật đạo.

Thời điểm đọc bài kinh sám hối

Thời điểm tốt nhất để thực hành đọc kinh sám hối là buổi sáng mới thức dậy và buổi tối trước khi đi ngủ. Đây là khung giờ chúng ta có thời gian để nhìn và kiểm điểm những sai lầm đã xảy ra trong ngày.

Tuy nhiên, không chỉ giới hạn trong những thời điểm trên, bạn có thể thực hiện kinh sám hối vào bất kỳ lúc nào trong ngày, miễn khi đọc kinh bạn có sự chân thành và lòng thành khi trì tụng.

Tần suất đọc kinh sám hối

Tần suất tụng kinh sám hối trong ngày không giới hạn. Tuy nhiên, tốt nhất bạn nên thực hiện ít nhất hai lần mỗi ngày.

Bài sám hối nên đọc trước khi đi ngủ

Nam mô A Di Đà Phật Con là… tuổi … ở tại…

Đối trước mười phương Chư Phật và tâm của mình con thành tâm xin được sám hối mọi lỗi lầm do 3 nghiệp thân, khẩu, ý, sinh ra. Con xin Chư Phật giúp con tiêu trừ nghiệp chướng.

Bài sám nguyện

Trang nghiêm đài sen ngự tọa

Đại hùng từ phụ Thích Ca

Đệ tử lắng lòng thanh tịnh

Bàn tay chắp thành liên hoa

Cung kính hướng về Điều Ngự

Dâng lời sám nguyện thiết tha.

(Gõ chuông nếu có)

Đệ tử phước duyên thiếu kém

Sống trong thất niệm lâu dài

Không được sớm gặp chính pháp

Bao nhiêu phiền lụy đã gây

Bao nhiêu lỡ lầm vụng dại

Vô minh che lấp tháng ngày

Vườn tâm gieo hạt giống xấu

Tham sân tự ái dẫy đầy

Những nghiệp sát đạo, dâm, vọng

Gây nên từ trước tới nay

Những điều đã làm đã nói

Thường gây đổ vỡ hàng ngày

Bao nhiêu não phiền nghiệp chướng

Nguyện xin sám hối từ đây (Chuông)

Đệ tử thấy mình nông nổi

Con đường chánh niệm lãng sao

Chứa chất vô minh phiền não

Tạo nên bao nỗi hận sầu

Có lúc tâm tư buồn chán

Mang đầy dằn vặt lo âu

Vì không hiểu được kẻ khác

Cho nên hờn giận oán cừu

Lý luận xong rồi trách móc

Mỗi ngày mỗi chuốc khổ đau

Chia cách hố kia càng rộng

Có ngày không nói với nhau

Cũng không muốn nhìn thấy mặt

Gây nên nội kết dài lâu

Nay con hướng về Tam Bảo

An năn khẩn thiết cúi đầu (Chuông)

Đệ tử biết trong tâm thức

Bao nhiêu hạt tốt lấp vùi

Hạt giống thương yêu hiểu biết

Và bao hạt giống an vui

Nhưng vì chưa biết tưới tẩm

Hạt lành không mọc tốt tươi

Cứ để khổ đau tràn lấp

Làm cho đen tối cuộc đời

Quen lối bỏ hình bắt bóng

Đuổi theo hạnh phúc xa vời

Tâm cứ bận về quá khứ

Hoặc lo rong ruổi tương lai

Quanh quẩn trong lòng buồn giận

Xem thường bảo vật trong tay

Dầy đạp lên trên hạnh phúc

Tháng năm sầu khổ miệt mài

Giờ đây trầm xông bảo điện

Con nguyện sám hối, đổi thay (Chuông)

Đệ tử thành tâm quy ngưỡng

Hướng về chư Phật mười phương

Cùng với các vị Bồ Tát

Thanh văn, Duyên giác, Thánh hiền

Chí thành cầu xin sám hối

Bao nhiêu lầm lỡ triền miên

Xin lấy cam lồ tịnh thủy

Tưới lên dập tắt não phiền

Xin lấy con thuyền chánh pháp

Đưa con vượt nẻo oan khiên

Xin nguyện sống đời tỉnh thức

Học theo đạo lý chân truyền

Thực tập nụ cười hơi thở (*)

Sống đời chánh niệm tinh chuyên (chuông)

Đệ tử xin nguyện trở lại

Sống trong hiện tại nhiệm màu

Vườn tâm ươm hạt giống tốt

Vun trồng hiểu biết thương yêu

Xin nguyện học phép quán chiếu

Tập nhìn tập hiểu thật sâu

Thấy được tự tánh các pháp

Thoát ngoài sinh tử cần lao

Nguyện học nói lời ái ngữ

Thương yêu chăm sóc sớm chiều

Đem nguồn vui tới mọi nẻo

Giúp người vơi nỗi sầu đau

Đền đáp công ơn cha mẹ

Ơn thầy, nghĩa bạn dầy sâu

Tín thành tâm hương một nén

Đài sen con nguyện hồi đầu

Nguyện đức Từ bi che chở

Trên con đường đạo nhiệm màu

Nguyện xin chuyên cần tu tập

Vuông tròn quả đạo về sau.

Bài sám hối nên đọc trước khi đi ngủ

Trên đây Tượng Phật Đá Cao Trang đã ghi chép toàn bộ thông tin về nội dung, ý nghĩa, lợi lạc khi trì tụng các bài kinh sám hối. Mong rằng chia sẻ của chúng tôi sẽ giúp ích gì đó trong việc làm đẹp đời sống tinh thần của bạn đọc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *