Phật giáo Kim Cương thừa hay Mật tông Tây Tạng có nhiều bài thần chú nhiệm màu, mang đến cho người trì chú những lợi lạc. Bách Tự Minh Chú – câu thần chú gồm 100 từ của Bồ tát Kim Cương Tát Đỏa là một trong số đó.

Bách Tự Minh Chú Kim Cang Tát Đỏa 100 Từ Diệt Trừ Khổ Não
Bách Tự Minh Chú Kim Cang Tát Đỏa 100 Từ Diệt Trừ Khổ Não

Bạn có biết về nội dung và những ý nghĩa màu nhiệm của bài thần chú Bách Tự Minh Chú? Trong bài viết này, Tượng Phật Đá Cao Trang sẽ giới thiệu sơ lược về ngài Kim Cang Tát Đỏa Bồ tát cũng như nội dung, ý nghĩa và lợi ích, cách thức thực hành và những lưu ý khi trì tụng bài thần chú gồm 100 chữ của ngài. 

Ngài Kim Cang Tát Đỏa là ai?

Bồ tát Kim Cang Tát Đỏa (tiếng Phạn: Vajrasattva, tiếng Tây Tạng: Dorje Sempa hay gọi tắt là Dorsem) là một vị Bồ tát quan trọng trong Phật giáo nói chung, Phật giáo Kim Cương thừa nói riêng. 

Theo Kinh Đại Nhật, Kim Cang Tát Đỏa Bồ tát là thượng thủ của chư Phật và chư Bồ tát, là biểu hiện của trí tuệ tính không và từ bi hoạt động của hết thảy Như Lai.

Tên gọi của Ngài có ý nghĩa là “Kim Cương Thực Thể” hay “Kim Cương Giác Ngộ”. 

Ngài Bồ tát Kim Cang Tát Đỏa
Ngài Bồ tát Kim Cang Tát Đỏa

Trong đó,

 • Kim cương là một loại đá quý cứng nhất thế giới không thể phá hủy, tượng trưng cho trí tuệ tính không, hay Mahamudra (Đại Thủ Ấn), là bản chất tâm giác ngộ của chúng sinh, không thể bị phiền não hủy hoại. 
 • Thực thể là sự tồn tại vô điều kiện, không bị ràng buộc bởi những hình thức hay khái niệm. 
 • Giác ngộ là sự nhận thức rõ ràng và toàn diện về tự tính thanh tịnh của tâm trí. 

Như vậy: Bồ tát Kim Cang Tát Đỏa chính là trí tuệ và từ bi, khi hợp nhất thì đạt được giác ngộ.

Hình tướng của ngài đặc trưng trong tư thế kim cương, toàn thân có màu trắng, tượng trưng cho sự thanh tịnh và sáng suốt. Trên đầu ngài đội mũ ngũ Phật, khoác thiên y cùng nhiều loại châu báu và các thứ trang nghiêm như Báo Thân Phật trên mình.

Trên tay ngài cầm một chày kim cương (vajra) và một chuông kim cương (ghanta). Trong đó, chày kim cương tượng trưng cho trí tuệ tính không còn chuông kim cương tượng trưng cho từ bi hoạt động. Khi hai pháp khí này hợp nhất sẽ tạo ra âm thanh thuần khiết và uyển chuyển, biểu hiện cho Phật pháp vô biên.

Bách Tự Minh Chú – câu thần chú Kim Cang Tát Đỏa 100 âm

Bách Tự Minh Chú (Vajrasattva 100 Syllable Mantra) là bài thần chú bao gồm 100 âm tiết của Bồ tát Kim Cang Tát Đỏa, được truyền dạy trong nhiều kinh điển của Phật giáo Đại thừa, như Kinh Đại Nhật, Kinh Kim Cang Đảnh, Kinh Kim Cang Thừa…

Thần chú này được coi là một trong những thần chú quan trọng và mạnh mẽ nhất trong Phật giáo Kim Cang Thừa, là một phương tiện để tiêu trừ nghiệp chướng, loại bỏ phiền não và đưa đến cảnh giới giác ngộ.

Nội dung bài Bách Tự Minh Chú Kim Cương Tát Đỏa
Nội dung bài Bách Tự Minh Chú Kim Cương Tát Đỏa

Tùy thuộc vào ngôn ngữ, bách tự minh chú được phát âm theo nhiều cách khác nhau. Dưới đây là nội dung của bài chú được lưu truyền phổ biến bằng tiếng Phạn và tiếng Tây Tạng:

Bách Tự Minh Chú bằng tiếng Phạn:

Oṃ Vajrasattva Samaya

Manupālaya Vajrasattva

Tvenopatiṣṭha Dṛḍho Me Bhava

Sutoṣyo Me Bhava

Supoṣyo Me Bhava

Anurakto me bhava

Sarvasiddhiṃ Me Prayaccha

Sarvakarmasu Ca Me

Cittaṃ Śreyaḥ Kuru Hūṃ

Ha Ha Ha Ha Hoḥ

Bhagavan Sarvatathāgata Vajra Mā Me Muñca

Vajrī Bhava Mahāsamayasattva Āḥ

Video tụng Bách Tự Minh Chú bằng tiếng Tây Tạng

Bách Tự Minh Chú bằng tiếng Tây Tạng:

Om Bendza Sato Samaya

Manupalaya, Bendza Sato Denopa

Titha, Drido Me Bhava, Suto Syo (Kayo)

Me Bhava, Supo Syo (Kayo) Me Bhava,

Anurakto Me Bhava, Sarva

Siddhi Me Prayatsa, Sarva Karma

Su Tsame, Tsittam Shriyam Kuru

Hum, Ha Ha Ha Ha Ho, Bhagavan

Sarva Tathagata, Bendza Mame

Mutsa, Bendzi Bhava Maha

Samaya Sato Ah

Bách Tự Minh Chú nếu được viết ngắn gọn sẽ như sau:

Oṃ Vajrasattva Hūṃ

Mỗi từ trong Bách tự minh chú đều có ý nghĩa và công năng riêng. Không một từ nào là vô nghĩa cả. Phần phân tích ý nghĩa của bài thần chú 100 chữ này sẽ được nêu trong phần tiếp theo ngay sau đây.

Phân tích ý nghĩa của các câu trong Bách Tự Minh Chú

Bách Tự Minh Chú gồm có 100 âm tiết, mỗi âm tiết đều có ý nghĩa và công năng riêng. Sau đây là phân tích chi tiết từng âm tiết.

Oṃ Vajrasattva

Ốm, Va Troa Xach Va,

(Sự tán thán tuyệt diệu nhất, phẩm chất thân, khẩu, ý thiêng liêng, cao quý và tốt lành của Chư Phật. Ngài Kim cang tát đỏa, trí tuệ của Ngài không tách rời khỏi hỉ lạc và tánh không).

Samaya Manupālaya

Xằm May Già, Ma Nu, Pờ Lai Dà,

(Không vi phạm thệ nguyện , xin Ngài dẫn dắt con trên con đường giác ngộ của Ngài).

Vajrasattva Tvenopatiṣṭha

 Va Troa Xach Va, Thê Nồ Pà Thi Tà,

(Gia trì con gìn giữ giới nguyện như bản tâm kim cang của Ngài)

Dṛḍho Me Bhava

Truỳ, Đồ, Mề, Ba Và,

(Xin ban cho con chứng ngộ vững chắc và ổn định bản chất tối hậu của các hiện tượng).

Sutoṣyo Me Bhava

Xút Tồ, Khai Dồ, Mề, Ba Và,

(Xin ban gia trì để được hoan hỉ và hài lòng).

Supoṣyo Me Bhava

Sup Pồ, Khai Dồ, Mề, Ba Và,

(Gia trì con phát triển toàn diện bản chất của đại lạc)

Anurakto Me Bhava

A Nù, Roắc Tô, Mề, Ba Và,

(Gia trì cho con bằng lòng từ ái và dẫn con đến quả vị như Ngài)

Sarva Siddhiṃ Me Prayaccha

Xoa Va, Xít Đum, Mề, Brà Dách Xà,

(Xin ban cho con thành tựu mọi năng lực)

Sarvakarmasu Ca Me Citta śriyaḥ Kuru

Xoa Va, Khoa Mà, Xut Sa Mề, Xít, Tâm, Srùy, Dằm, Ku Ru,

(Xin ban con con những phẩm tính huy hoàng và mọi hoạt động thiện lành của Ngài).

Hūṃ

Hùng,

(HUM, chủng tự  tâm kim cang, hạt giống Kim cang tát đỏa)

Hā Hā Hā Hā Hoḥ

Hà, Hà, Hà,Hà, Hồ,

(Hạt giống của bốn vô lượng tâm, bốn quán đảnh, bố hỉ lạc, bốn thân và năm loại trí tuệ {ngũ minh})

Bhagavan Sarva Tathāgata Vajra

Ba Gà Vanh, Xoa Va, Thát Tà Ga Tà, Va Troa,

(Ngài là kim cang của những ai đã phá hủy mọi chướng ngại, đạt được mọi chứng ngộ, vượt khỏi phiền não, chứng ngộ tánh không và chân như)

Mā Me Muñca

Ma Mê, Mún Xà,

(Xin đừng rời bỏ con).

Vajra Bhava

Va Troa, Ba Và,

(Xin ban cho con sự chứng ngộ bản tánh kim cang không thể hủy diệt như Ngài).

Mahāsamaya Sattva

Ma Ha, Xằm May Già, Xach Va, 

(Thệ nguyện rộng lớn với tâm kim cang bất hoại)

Āḥ

A

(Xin cho con được hòa nhập với Ngài)

Hūm

Hùng

(Chủng tự của trí tuệ sáng tỏ và không tách rời giữa hỉ lạc và tánh không, phá bỏ tâm nhị nguyên là chướng ngại của sự chứng ngộ).

Tóm gọn ý nghĩa của Bách Tự Minh Chú như sau: 

“Kính ngưỡng Đức Vajrasattva, xin Ngài bảo vệ Bổn Nguyện.

Khi Ngài Vajrasattva hiện trước mặt con xin hãy quả quyết với con rằng Ngài đại hỷ với con.

Xin hãy dưỡng dục con với tất cả tấm lòng.

Xin hãy yêu thương con tha thiết vô cùng.

Xin hãy ban cho con thành công trong mọi sự.

Và xin hãy cho tâm con được an tịnh nhất trong mọi hành động. HUM

Hỡi Đức Thế Tôn! Kim Cương của Tất Cả Như Lai! Xin Ngài đừng bỏ con!

Xin Ngài hãy là Kim Cương Thủ, Ngài của Đại Bổn Nguyện! ÃH (HUM PHAT)”

Diễn đạt theo thể văn xuôi thì Bách Tự Minh Chú được viết lại như sau:

“Xin chào, Vajrasattva! Ngài đã tạo ra sức mạnh tâm linh theo lời nguyện của mình, với những hành động thánh thiện mong muốn giải thoát chúng sinh khỏi vòng tròn sinh tử Dù điều gì xảy ra trong cuộc sống của tôi, hạnh phúc hay đau khổ, tốt hay xấu, thì tôi vẫn giữ cho tâm trí luôn vui vẻ, thanh thản, và không bao giờ bỏ cuộc, nhưng xin hãy hướng dẫn tôi!

Hãy cho tôi tiến gần hơn với Vajra của tất cả chư Phật, cho tôi khả năng nhận ra bản chất cuối cùng của hiện tượng. Xin hãy thanh lọc tâm trí tôi, phát triển những phẩm chất tốt đẹp trong tôi, đạo đức và hạnh phúc. Thật tuyệt vời, người Thầy của tôi!”

Lợi ích khi tụng thần chú Kim Cang Tát Đỏa Bách Tự Minh Chú

Bách Tự Minh Chú có rất nhiều lợi ích cho người trì tụng, đặc biệt là trong việc loại bỏ phiền não và giác ngộ. Một số lợi ích cơ bản là:

Làm sạch nghiệp chướng:

 • Nghiệp chướng là những hậu quả xấu do hành vi, lời nói và suy nghĩ ác đức gây ra. Nó làm cho chúng ta gặp khó khăn, đau khổ và không thể giác ngộ.
 • Bách Tự Minh Chú giúp làm sạch nghiệp chướng bằng cách sử dụng trí tuệ tính không và từ bi hoạt động của Bồ tát Kim Cang.
 • Thông qua Bách Tự Minh Chú, chúng ta hóa giải những hạt giống ác đức trong tâm trí, giúp tâm trí trở nên trong sáng và tinh khiết hơn.

Mang lại sự tĩnh lặng trong tâm trí:

 • Phiền não gây rối loạn tâm trí, khiến chúng ta mất bình an và hạnh phúc. Đây là những suy nghĩ và cảm xúc như tham, sân, si, kiêu, ngu…
 • Bách Tự Minh Chú có thể mang lại sự tĩnh lặng trong tâm trí bằng cách sử dụng âm thanh thanh khiết và uyển chuyển của thần chú.
 • Âm thanh này giúp lắng đọng và thanh lọc tâm trí, đồng thời giải tỏa những căng thẳng và lo lắng trong chúng ta.

Phát triển các hoạt động giác ngộ:

 • Giác ngộ là sự nhận thức rõ ràng và toàn diện về bản chất thật của tâm trí và sự tồn tại, không bị che lấp bởi hình thức hay khái niệm.
 • Bách Tự Minh Chú giúp phát triển các hoạt động giác ngộ thông qua trí tuệ tính không và từ bi hoạt động của Bồ tát Kim Cang.
 • Thông qua Bách Tự Minh Chú, chúng ta có thể thấu hiểu và biến hóa mọi hiện tượng, từ đó phát triển sự giác ngộ và tiến xa trên con đường giải thoát khỏi vòng luân hồi.
Lợi ích khi tụng thần chú Kim Cang Tát Đỏa Bách Tự Minh Chú
Lợi ích khi tụng thần chú Kim Cang Tát Đỏa Bách Tự Minh Chú

Hướng dẫn trì chú Kim Cang Tát Đỏa 100 Âm

Để trì tụng Bách Tự Minh Chú hiệu quả, hãy thử tham khảo hướng dẫn các bước sau:

Chuẩn bị:

 • Chuẩn bị một nơi yên tĩnh và thoáng mát để thiền định.
 • Sử dụng một chiếc đệm hoặc ghế để ngồi thoải mái.
 • Mặc quần áo thoải mái và sạch sẽ, không quá chật hoặc rộng.
 • Ăn uống điều độ và tránh uống rượu hoặc các chất kích thích.
 • Có một tấm ảnh hoặc bức tượng của Bồ tát Kim Cang Tát Đỏa để tưởng niệm.

Tạo thành khí:

 • Ngồi thẳng lưng, không gò bó hay lỏng lẻo.
 • Đặt hai chân dưới đất hoặc chéo nhau tùy thuộc vào sự thoải mái.
 • Đặt hai tay trên đùi hoặc đặt chày kim cương và chuông kim cương trên hai tay.
 • Hơi ngẩng đầu lên một chút, không quá cao hay thấp.
 • Lưỡi chạm vào vòm miệng, để miệng hơi mở và hít thở bằng mũi.
 • Nhắm mắt hơi lại, không quá nhắm hay mở.

Tạo tâm khí:

 • Tạo tâm trạng thanh thản và vui mừng.
 • Tưởng tượng chúng ta đang ngồi trước Bồ tát Kim Cang Tát Đỏa.
 • Hình dung Ngài ngồi trên một đài hoa sen và mặt trăng, tỏa ra ánh sáng trắng sáng chói.
 • Cảm nhận ánh mắt yêu thương và thương xót của Ngài.
 • Tưởng niệm rằng Ngài là người bạn hay người thân luôn ở gần và giúp đỡ chúng ta.

Tạo ý khí:

 • Tạo ý khí quyết tâm và kiên cường.
 • Nhận ra rằng chúng ta có nhiều nghiệp chướng và phiền não do hành vi, lời nói và suy nghĩ ác đức gây ra.
 • Quyết tâm trì tụng Bách Tự Minh Chú để làm sạch nghiệp chướng và phiền não, đạt được sự tĩnh lặng trong tâm trí và phát triển giác ngộ.

Trì tụng Bách Tự Minh Chú:

 • Bắt đầu trì tụng Bách Tự Minh Chú sau khi đã tạo được thành khí, tâm khí và ý khí.
 • Có thể trì tụng trong lòng hoặc to ra tùy theo mong muốn.
 • Số lần trì tụng tuỳ ý, ví dụ như 21 lần, 108 lần, 1000 lần…
 • Hòa nhập vào âm thanh của thần chú, không để ý đến những suy nghĩ hay cảm xúc khác.

Sám hối và cầu nguyện:

 • Sau khi trì tụng Bách Tự Minh Chú, thực hiện sám hối và cầu nguyện.
 • Nhận ra và hối lỗi về sai lầm và khuyết điểm của mình.
 • Xin lỗi và tha thứ cho những người đã làm hại mình.
 • Cầu xin Bồ tát Kim Cang ban cho mình thành tựu trong tu tập và phù hộ bảo vệ.
 • Cầu nguyện cho sự an lạc và hạnh phúc của tất cả chúng sinh, giải thoát khỏi vòng luân hồi.
Hướng dẫn trì chú Kim Cang Tát Đỏa 100 Âm
Hướng dẫn trì chú Kim Cang Tát Đỏa 100 Âm

Một số lưu ý khi tụng Bách Tự Minh Chú

 • Trì tụng thần chú không giúp người tụng hóa giải hoàn toàn nghiệp chướng, quả báo mà chỉ có thể giảm nhẹ phần nào.
 • Cần giữ tâm thanh tịnh, hướng đến điều thiện lành khi thực hành tụng chú.
 • Trong đời sống, nên tích cực làm nhiều việc thiện song song với việc trì chú hàng ngày.

Tổng kết

Trong bài viết này, Tượng Phật Đá Cao Trang đã giới thiệu về Bồ tát Kim Cang Tát Đỏa. Đồng thời, chúng tôi đã nêu chi tiết nghiên cứu của mình về ý nghĩa và lợi ích của Bách Tự Minh Chú, cũng như cách thức thực hành và những lưu ý khi trì tụng. Mong rằng nội dung bài viết khá dài này sẽ hữu ích với bạn. Chúc bạn được an lạc và hạnh phúc!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *