Ngay từ khi còn thơ ấu, người Việt đã được ông cha dạy bài Kinh Cứu Khổ Bạch Y Thần Chú cùng lòng tín ngưỡng Quan Thế Âm, ngài là vị Bồ Tát từ bi hỷ xả, luôn sẵn sàng phù hộ độ trì cho con người gặp tai ương hoạn nạn.

Kinh Cứu Khổ Bạch Y Thần Chú

Bài Kinh Cứu Khổ Bạch Y Thần Chú

Tịnh – Khẩu – Nghiệp – Chân ngôn
Tu lị, tu lị, ma ha tu lị, tu tu lị, ta bà ha. (đọc 3 lần)
Tịnh – Thân – Nghiệp – Chân ngôn
Tu đa lị, tu đa lị, tu ma lị, tu ma lị, ta bà ha . (đọc 3 lần)
An Thổ địa – Chân ngôn
Nam mô tam mãn đà, một đà nẫm án tô rô, tô rô, địa vĩ ta bà ha. (đọc 3 lần)
Bạch y Quan Thế Âm Đại sĩ Linh cảm Thần chú
Nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn, quảng đại linh cảm Bạch – Y Quán – Thế – Âm Bồ – Tát. (đọc 3 lần)
Nam mô Phật, nam mô Pháp, nam mô Tăng, nam mô cứu khổ cứu nạn Quan thế âm Bồ tát, đát chỉ đá, ám dà hợp phạt đá, dà hợp phạt đá, dà hợp phạt đá, sa ha, thiên la thần, địa la thần, nhân ly nạn, nạn ly thân, nhất thiết tai ương hóa vi thần.
Chung
KHÓA TỤNG KINH CỨU KHỔ
Tịnh pháp giới chân ngôn:
Ám Lam (21 lần)
Văn thù hộ thân chân ngôn:
Án sỉ lâm bộ lâm (7 lần)
Lục tự đại minh chân ngôn:
Án ma ni bát minh hồng (7 lần)
Đại phật đỉnh thủ lăng nghiêm chú:
Án a na lệ ty sa đề
Bề la bạt xà la đà lị
Bàn đà bàn đà nễ
Bạt xà la bang ni phấn
Hổ hân đô lư ưng phấn
Sà ba ha. (7 lần)
PHẬT THUYẾT CỨU KHỔ CHÂN KINH
Nam mô cứu khổ cứu nạn
Linh cảm Quan Thế Âm Bồ Tát
Bách Thiên vạn ức Phật
Hằng hà sa số Phật
Vô lượng công đức Phật
Phật cáo át Nan ngôn
Thử Kinh đại Thánh
Năng cứu ngục tù
Năng cứu trọng bệnh
Năng cứu bạch nạn khổ
Nhược hữu nhân
Độc tụng nhất Thiên biến
Nhất thân ly khổ nạn
Độc tụng nhất vạn biến
Toàn gia ly khổ nạn
Nam mô Phật lực uy
Nam mô Phật lực hộ
Sử nhân vô ác tâm
Linh nhân thân đắc độ
Hồi quang Bồ Tát
Hồi thiện Bồ Tát
A lốc Đại Thiên Vương
Chính thiện Bồ Tát
Ma hưu, Ma hưu
Thanh tịnh Tỷ khiệu
Quan sự đắc tán
Tự sự đắc hưu
Chư đại Bồ Tát
Ngũ bách A La Hán
Cứu hộ đệ tử (họ và tên) + người thân
Tất giai ly khổ nạn
Tự nhiên Quán Thế Âm
Anh lạc bất tu giải
Cần độc thiên vạn biến
Nhất thiết tai ương
Tự nhiên đắc giải thoát
Tín thụ phụng hành
Túc thuyết chân ngôn viết:
Kim ba kim ba đế
Cầu ha cầu ha đế
Đà la ni đế, ni a ca đế
Chân lăng càn đế
Bồ đế tát bà ha ( 3 lần)
NAM MÔ PHẬT, NAM MÔ PHÁP, NAM MÔ TĂNG
Phật quốc hữu duyên
Phật pháp tướng nhân
Thương, lạc, nga, tịnh
Chiêu niện Quán Thế Âm
Mô niệm Quán Thế Âm
Niệm niệm lòng tâm khởi
Niệm Phật bất ly thân (tâm)
Thiên la thần, điện la thần
Nhân ly nạn, nạn ly thân
Nhất thiết tai ương hóa vi trần
Án, a đô lặc kế sa bà ha (3 lần)
Quan âm đại sĩ
Tích hiệu viên thông
Thập nhị đại nguyện
Thệ hoằng thâm
Khổ hải độ mê tân
Cứu khổ tầm thanh
Vô sát bất hiện thân
NAM MÔ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT MA HA TÁT (3 lần)
(Đại chúng đồng niệm giải kết thần chú)
Giải kết, giải kết, giải oan kết
Giải liễu oan hòa hiệp tẩy tâm
Dịch lự phát kiền thành
Kim đốc Phật tiền cầu giải kết
Giải kết, giải kết, giải oan kết
Giải liễu tiền sinh oan trái nghiệp
Bách niên vạn kiếp giải oan thù
Vô lượng, vô biên đắc giải thoát
Giải liễu oan diệt liễu tội
Nguyệt kiến đương lai long hoa hội
Long hoa tam hộ nguyện tương phùng
Vô lượng bồ đề chân bất thoái
Án sỉ lâm, án bộ lâm diệt
Kim tra, kim tra, tăng kim tra
Ngô kim vị nhữ giải kim tra
Chung bất giữ giới, kết kim tra
Án cường chung cường, cát chung cát
Na ha hội lý hữu thù luật
Nhất thiết oan gia ly ngã thân
Ma ha bát nhã ba la mật
NAM MÔ GIẢI OAN KẾT BỒ TÁT MA HA TÁT (3 lần)

Kinh Cứu Khổ Bạch Y Thần Chú

THẬP NHỊ NGUYỆN

 1. Nam mô hiệu viên thông, danh tự tại Quan Âm Như Lai, Quảng phát hoăng thệ nguyện. Linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát. O (1 lạy)
 2. Nam mô nhất niệm tâm vô quải ngại Quan Âm Như Lai, thường cư Nam hải nguyện. Linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát. O (1 lạy)
 3. Nam mô trụ sa bà U Minh giới, Quán Âm Như Lai, tầm Thánh cứu khổ nguyện. Linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát. O (1 lạy)
 4. Nam mô hàng tà ma trừ yêu quái, Quán Âm Như Lai năng trừ nguy hiểm nguyên. Linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát. O (1 lạy)
 5. Nam mô Thanh tịnh bình thuy dương liễu Quán Thế Âm Như Lai, cam lồ sái tâm nguyện. Linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát. O (1 lạy)
 6. Nam mô Đại từ bi năng hỷ xả, Quán Âm Như Lai, thường hành bình đẳng nguyện. Linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát. O (1 lạy)
 7. Nam mô trú da tầm vô tổn hại, Quán Âm Như Lai, thệ duyệt tam đồ nguyện. Linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát. O (1 lạy)
 8. Nam mô tạo vọng nam nham cầu lễ bái, Quán Âm Như Lai, già tỏa giải thoát nguyện. Linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát. O (1 lạy)
 9. Nam mô tạo pháp thuyền du khổ hải Quán Âm Như Lai, độ tận chúng sinh nguyện. Linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát. O (1 lạy)
 10. Nam mô tiền tràng phan, hậu bảo cái Quán Âm Như Lai, tiếp dẫn Tây phương nguyện. Linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát. O (1 lạy)
 11. Nam mô vô lượng Thọ Phật cảnh giới Quán Âm Như Lai – Di đà thụ kỳ nguyện. Linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát. O (1 lạy)
 12. Nam mô Đoan nghiêm thân vô tỷ trại, Quán Âm Như Lai – Qủa tu thập nhị nguyện. Linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát. O (1 lạy)

NHỮNG ĐIỀU LINH ỨNG

Chú này tụng 1.200 lượt hay in cúng 1.200 quyển, thời nhất nhất cần việc gì đều có hiệu quả cả. Ai gặp khó khăn trong cuộc sống niệm chú này đều được Phật độ…

=> Kinh Cứu Khổ Bạch Y Thần Chú được chư Tăng và Phật Tử Việt Nam trì tụng rất nhiều và đem lại nhiều điều linh ứng.

Kinh Cứu Khổ Bạch Y Thần Chú

Thỉnh Mua tượng Quan Âm Bồ Tát ở đâu?

Đại đa số các trụ trì của các chùa lớn tại Đà Nẵng cũng như các khu vực toàn quốc điều tin tưởng và lựa chọn cơ sở chúng tôi làm đối tác cho những thiết kế và điêu khắc các tượng Quan Âm bằng đá lớn, nhỏ khác nhau để đặt trong chùa.

Phật tử có thể chọn thỉnh tượng mẹ Quan Âm kích thước lớn tầm 1m đến 2m để thờ tại gia là ổn. Bạn cũng có thể thỉnh tượng về cúng dường cho chùa để tích công đức.

 • Cao Trang cung cấp rất nhiều loại tượng phật đá với giá tốt nhất thị trường.
 • Tất cả các tượng phật đá đủ mọi kích thước đều trải qua sự điêu khắc của nghệ nhân chuyên nghiệp.
 • Tư vấn đầy đủ các thông tin về cách thỉnh, cách thờ, cách đặt và cách giữ bóng cho tượng phật bằng đá.
 • Hỗ trợ vận chuyển tượng phật đá tận nơi. Ngoài ra, Cao Trang còn có dịch vụ hỗ trợ ship quốc tế.
 • Chi phí phù hợp với ngân sách của bạn.

Tượng Phật Đá Cao Trang luôn đặt nhu cầu cũng như mong muốn của khách hàng lên hàng đầu, chăm sóc mỗi pho tượng ở mức hoàn hảo. Vì thế chúng tôi luôn khiến khách hàng hài lòng khi đến với cơ sở của chúng tôi. Liên hệ ngay cho chúng tôi để được tư vấn trực tiếp.

TƯỢNG PHẬT ĐÁ CAO TRANG

Address: 155 Văn Tân – P. Hòa Hải – Q Ngũ Hành Sơn
Phone: 0983.969.199
Email: admin@tuongphatda.vn
Website: www.tuongphatda.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *