Tiêu chí để đánh giá một bức tượng Quan Âm Tự Tại đẹp và chất lượng tốt

Theo truyền thuyết có 39 thân pháp Quan Thế Âm Bồ Tát, và hàng trăm ứng thân của Ngài, bởi vậy trong nghệ thuật điêu khắc có vô vàn cách thức thể hiện Bồ tát Quán Âm. Nghệ thuật tạo hình tượng Quan Âm phát triển rực rỡ, trở thành mảng văn hóa phong phú bậc nhất trong dòng chảy của nghệ thuật tạc tượng Việt Nam. Trong 6 nhóm tượng Quan Âm phổ biến hiện nay, không thể [...]