Tượng Thích Ca (SP0013)

Mua Tượng Phật Thích Ca ở đâu?

Đức Phật Thích Ca là nhân vật lịch sử, và sự giác ngộ của Ngài cũng là một sự thật lịch sử. Quá trình tu tập của Đức Phật Thích Ca đã được chính Ngài thuật lại, nội dung giác ngộ cũng được. Đức Phật Thích Ca  cũng nói rõ trong kinh điển. Sự giác ngộ của Đức Phật Thích Ca gắn liền với ý nghĩa giải thoát, là kết quả của quá trình tu tập, không đơn thuần là [...]