Mua tượng Phật Thích Ca bằng đá ở đâu?

Phật (Buddha) là một từ ngữ để chỉ người giác ngộ viên mãn. Ðức Thích Ca Mâu Ni  là người đã giác ngộ, nên chúng ta gọi Ngài là Phật. Giác ngộ là thấy biết mọi chân lý về vũ trụ và nhân sinh. Từ chỗ giác ngộ này, đức Phật chỉ dạy các môn đồ còn ghi chép lại thành Tạng kinh. Sự giác ngộ của Đức Phật Thích Ca gắn liền với ý nghĩa giải thoát, là kết [...]