Thỉnh tượng Phật Quan Âm đá thờ tại gia cần lưu ý điều gì?

Phật Bà Quan Âm hay Quan Thế Âm Bồ Tát (hoặc Quán Thế Âm Bồ Tát) đều là cách gọi Đức Phật Quan Âm trong Phật giáo. Ngài là vị Bồ Tát cứu độ chúng sanh vượt qua những kiếp nạn, những khổ đau chốn nhân gian. Hình ảnh Ngài luôn hiện lên qua hình ảnh từ bi, phúc hậu và hiền từ, thấu hiểu mọi bất hạnh của chúng sanh. Trên tay Ngài là cành Thùy Dương Liễu [...]