Tag Archives: Bát bộ Kim cương

Mua tượng Tứ Đại Thiên Vương – Bát bộ Kim cương ở đâu?

Hộ Pháp là gì? Hộ pháp là bảo hộ, hộ trì Chánh pháp. Tương truyền xa xưa kia Đức Phật từng phái bốn vị Đại Thanh văn, mười sáu vị La-hán đến để hộ trì Phật pháp. Bên cạnh các vị này còn có các vị là Phạm Thiên, Đế Thích, Tứ Thiên Vương, thập […]