Tượng Quán tự tại bồ tát

Liên hệ : 0983.969.199

Quan Âm bồ tát phát khởi diệu dụng của tính Phật, thuận theo lượng hay biết của chúng sinh mà hiện ra vô lượng thân như huyễn, trong vô lượng thế giới như huyễn và làm những Phật sự như huyễn. Chẳng những hiện ra thân Phật và thân các vị Thánh nhân Tam thừa để hóa độ, Ngài còn thuận theo chỗ mê tín của chúng sinh mà hiện ra các thân chư Thiên, thân Quy thần… để gần gũi đồng sự rồi khéo léo dìu dắt chúng sinh trên bước đường giải thoát.

Thông tin tượng quán tự tại

– Màu sắc tượng phật: Trắng

– Chất liệu tượng phật: Đá

– Kích thước tượng phật: Theo yêu cầu

– Tư thế tượng phật: Ngồi

Tượng Quan Âm tự tại bằng đá

Tượng Quán tự tại bồ tát được ngự tại Thiền Viện Trúc Lâm Tuệ Giác

Kinh Thủ Lăng Nghiêm nói gì về hình tượng 33 ứng hóa thân Quan Âm bồ tát

Bạch Đức Thế tôn, do tôi cúng dường đức Quán Âm Như Lai, nhờ Ngài truyền thụ cho tôi Như huyễn Văn huân Văn tu Kim cương tam muội, được cùng chư Phật đồng một từ lực, nên làm cho thân tôi thành tựu 32 ứng thân vào các cõi nước.

Bạch Đức Thế Tôn!

Nếu các vị Bồ-tát vào tam-ma-địa, tiến tu pháp vô lậu, thắng giải viên mãn, thì tôi hiện ra thân Phật, vì quí vị ấy mà nói pháp, khiến được giải thoát.

Nếu các hàng Hữu học thích ở một mình nơi tịch tĩnh, cầu trí tuệ nhiệm mầu, khi trí tuệ thắng diệu sắp phát hiện viên mãn, tôi liền ở trước quí vị ấy, hiện thân Độc giác, vì họ mà nói pháp, khiến được giải thoát.

Nếu các hàng Hữu học đoạn dứt mười hai nhân duyên, hiển lộ lí tánh vô sinh, khi trí tuệ thắng diệu sắp phát hiện viên mãn, tôi liền ở trước quí vị ấy, hiện thân Duyên giác, vì họ mà nói pháp, khiến được giải thoát.

Nếu các hàng Hữu học thể hội được pháp Tứ Đế không, bước lên địa vị Tu đạo, chứng nhập từng phần trạch diệt vô vi, khi thắng tánh sắp hiển hiện viên mãn, tôi liền ở trước quí vị ấy, hiện thân Thanh văn, vì họ mà nói pháp, khiến được giải thoát.

Nếu có các chúng sinh muốn tâm được tỏ ngộ, không bị vướng vào dục trần, muốn thân thanh tịnh, tôi liền ở trước họ, hiện thân Phạm Vương mà vì họ nói pháp, khiến được giải thoát.

Nếu có các chúng sinh muốn làm thiên chủ để thống lãnh thiên chúng, tôi liền ở trước họ, hiện thân Đế Thích mà vì họ nói pháp, khiến được thành tựu như ý.

Nếu có các chúng sinh muốn thân được tự tại, du hành khắp mười phương, tôi liền ở trước họ, hiện thân trời Tự Tại mà vì họ nói pháp, khiến được thành tựu như ý.

Nếu có các chúng sinh muốn thân được tự tại, có thể bay đi trên hư không, tôi liền ở trước họ, hiện thân trời Đại Tự Tại mà vì họ nói pháp, khiến được thành tựu như ý.

Nếu có các chúng sinh muốn thống lãnh quỉ thần, cứu hộ các cõi nước, tôi liền ở trước họ, hiện thân thiên đại tướng quân mà vì họ nói pháp, khiến được thành tựu như ý.

Nếu có các chúng sinh muốn thống lãnh thế giới, bảo hộ chúng sinh, tôi liền ở trước họ, hiện thân trời Tứ-vương mà vì họ nói pháp, khiến được thành tựu như ý.

Nếu có các chúng sinh muốn sinh nơi thiên cung, sai khiến quỉ thần, tôi liền ở trước họ, hiện thân thái tử của bốn vị Thiên vương mà vì họ nói pháp, khiến được thành tựu như ý.

Nếu có các chúng sinh muốn làm vua cõi người, tôi liền ở trước họ, hiện thân vua mà vì họ nói pháp, khiến được thành tựu như ý.

Nếu có các chúng sinh muốn làm chủ gia tộc danh tiếng, được thế gian kính nể, tôi liền ở trước họ, hiện thân trưởng giả mà vì họ nói pháp, khiến được thành tựu như ý.

Nếu có các chúng sinh muốn đàm luận về danh ngôn kim cổ để giữ mình trong nếp sống trong sạch, tôi liền ở trước họ, hiện thân cư sĩ mà vì họ nói pháp, khiến được thành tựu như ý.

Nếu có các chúng sinh muốn trị lí quốc gia, xét đoán phân minh các việc tỉnh, quận, tôi liền ở trước họ, hiện thân tể quan mà vì họ nói pháp, khiến được thành tựu như ý.

Nếu có các chúng sinh thích dùng bói toán bùa chú để giữ thân tâm an ổn, tôi liền ở trước họ, hiện thân Bà la môn mà vì họ nói pháp, khiến được thành tựu như ý.

Nếu có kẻ thiện nam muốn tu học Phật pháp, bỏ tục xuất gia, hành trì giới luật, tôi liền ở trước người ấy, hiện thân tì kheo để nói pháp, khiến người ấy được thành tựu như ý.

Nếu có người tín nữ muốn tu học Phật pháp, bỏ tục xuất gia, hành trì giới luật, tôi liền ở trước người ấy, hiện thân Tỳ kheo ni để nói pháp, khiến người ấy được thành tựu như ý.

Nếu có kẻ thiện nam muốn giữ gìn năm giới, tôi liền ở trước người ấy, hiện thân cận sự nam để nói pháp, khiến người ấy được thành tựu như ý.

Nếu có người tín nữ muốn giữ gìn năm giới, tôi liền ở trước người ấy, hiện thân cận sự nữ để nói pháp, khiến người ấy được thành tựu như ý.

Nếu có người đàn bà quyết chí lập thân nội chính để tu thân, cảm hóa gia đình và yên trị quốc gia, tôi liền ở trước người ấy, hiện thân hoàng hậu, phu nhân, hoặc mệnh phụ, đại cô để nói pháp, khiến người ấy được thành tựu như ý.

Nếu có người con trai không muốn nhiễm dục trần, tôi liền ở trước người ấy, hiện thân đồng nam để nói pháp, khiến người ấy được thành tựu như ý.

Nếu có người con gái muốn giữ thân trinh thục, sống đời xử nữ, không muốn lập gia đình, tôi liền ở trước người ấy, hiện thân đồng nữ để nói pháp, khiến người ấy được thành tựu như ý.

Nếu có thiên chúng nào muốn ra khỏi loài trời, tôi liền hiện thân trời mà vì nói pháp, khiến được thành tựu như ý.

Nếu có loài rồng muốn thoát khỏi loài mình, tôi liền hiện thân rồng mà vì nói pháp, khiến được thành tựu như ý.

Nếu có quỉ dạ xoa muốn thoát khỏi loài mình, tôi liền ở trước họ, hiện thân dạ xoa mà vì nói pháp, khiến được thành tựu như ý.

Nếu có thần Càn thát bà muốn thoát khỏi loài mình, tôi liền ở trước họ, hiện thân Càn thát bà mà vì nói pháp, khiến được thành tựu như ý.

Nếu có thần A tu la muốn thoát khỏi loài mình, tôi liền ở trước họ, hiện thân A tu la mà vì nói pháp, khiến được thành tựu như ý.

Nếu có thần Khẩn na la muốn thoát khỏi loài mình, tôi liền ở trước họ, hiện thân Khẩn na la mà vì nói pháp, khiến được thành tựu như ý.

Nếu có loài Ma hô la già muốn thoát khỏi loài mình, tôi liền ở trước họ, hiện thân Ma hô la già mà vì nói pháp, khiến được thành tựu như ý.

Nếu có các chúng sinh muốn sinh làm người và tu trì để đời đời được thân người, tôi liền hiện thân người mà vì họ nói pháp, khiến được thành tựu như ý.

Nếu có loài phi nhân, hoặc có hình sắc, hoặc không có hình sắc, hoặc có tư tưởng, hoặc không có tư tưởng, muốn thoát khỏi loài mình, tôi liền ở trước họ, hiện thân phi nhân mà vì nói pháp, khiến được thành tựu như ý.

(Trích Kinh Thủ Lăng Nghiêm

Quyển 6 – Quán Nhĩ căn viên thông)

33 ứng hóa thân của Quan Âm bồ tát

Bồ Tát Quan Thế Âm thường dùng nhiều phương tiện khéo léo để độ thoát chúng sinh. Phẩm Phổ Môn, Kinh Pháp Hoa chép: “Bồ Tát Quan Thế Âm vì thích ứng với căn tánh không giống nhau của chúng sinh, nên Ngài hóa hiện ra 32 tướng loại thân hình để thuyết pháp giáo hóa.

Trong Kinh Lăng Nghiêm nói 32 thân, thật ra thì Bồ Tát Quan Thế Âm tùy loại ứng hóa, không có loài nào mà không hiện, nên tùy theo thời đại bất đồng mà Ngài thị hiện ra muôn ngàn thân tướng sai khác để cứu độ chúng sinh.

Bồ Tát Quan Thế Âm biến hóa tất cả cứu độ bình đẳng vì thế không thể dùng thân hình hữu hạn mà thị hiện. Ngoài 33 (hoặc 32) ứng thân ra còn có những hình tượng Quan Âm như: Tự Tại Quan Âm, Vượt Biển Quan Âm, Tống Tử Quan Âm, Thiên Thủ Thiên Nhãn Quan Âm, Bạch Y Quan Âm,…

Một số hình ảnh khác về Quán tự tại bồ tát

Thỉnh mua tượng Quan Âm tự tại bằng đá ở đâu?

Đại đa số các trụ trì của các chùa lớn tại Đà Nẵng cũng như các khu vực toàn quốc điều tin tưởng và lựa chọn cơ sở chúng tôi làm đối tác cho những thiết kế và điêu khắc các sản phẩm tượng Quán tự tại bằng đá lớn, nhỏ khác nhau để đặt trong chùa.

Phật tử cũng có thể chọn thỉnh tượng Quan Âm tự tại về để cúng dường cho đền chùa để tích công đức.

  • Cao Trang cung cấp rất nhiều loại tượng quán tự tại bồ tát bằng đá với giá tốt nhất thị trường.
  • Tất cả các tượng phật đá đủ mọi kích thước đều trải qua sự điêu khắc của nghệ nhân chuyên nghiệp.
  • Tư vấn đầy đủ các thông tin về cách thỉnh, cách thờ, cách đặt và cách giữ bóng cho tượng phật bằng đá.
  • Hỗ trợ vận chuyển tượng phật đá tận nơi. Ngoài ra, Cao Trang còn có dịch vụ hỗ trợ ship quốc tế.
  • Chi phí phù hợp với ngân sách của bạn.

Tượng Phật Đá Cao Trang luôn đặt nhu cầu cũng như mong muốn của khách hàng lên hàng đầu, chăm sóc mỗi sản phẩm tượng phật ở mức hoàn hảo. Vì thế chúng tôi luôn khiến khách hàng hài lòng khi đến với cơ sở của chúng tôi. Không có giới hạn thời gian khi làm việc, vì chúng tôi với đội ngũ nhân sự trẻ đầy năng lượng và nhiệt huyết, từng cá nhân luôn tập trung và có trách nhiệm với công việc để mang lại những sản phẩm tốt nhất. Liên hệ ngay cho chúng tôi để được tư vấn trực tiếp.

TƯỢNG PHẬT ĐÁ CAO TRANG

Address: 155 Văn Tân – P. Hòa Hải – Q Ngũ Hành Sơn
Phone: 0983.969.199
Email: admin@tuongphatda.vn
Website: www.tuongphatda.vn

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Tượng Quán tự tại bồ tát”