Thần chú như chú Đại Bi, chú Chuẩn Đề hay Thập chú là những lời nói vàng ngọc mà khi tụng lên chỉ có chư Phật, chư Bồ tát mười phương mới nghe được, mới hiểu được ý nghĩa. Người phàm phu, chưa được giác ngộ như chúng ta chẳng thể hiểu được. Tuy vậy, việc trì tụng các bài thần chú có những lợi lạc nhất định.

Trong các bài viết trước, Tượng Phật Đá Cao Trang đã chia sẻ nội dung của nhiều bài thần chú Phật giáo phổ biến như chú Dược Sư, chú Lăng Nghiêm, chú Bạch Y… Trong bài viết này, chúng tôi sẽ tiếp tục chia sẻ đến bạn đọc nội dung thập chú, tức 10 bài thần chú Phật giáo, tuy ít phổ biến hơn nhưng cũng mang lại lợi lạc khi trì tụng. Mời bạn đọc tham khảo.

Như Ý Bảo Luân Đà La Ni

Tiếng Phạn: 

Namo buddhaya, namo dharmaya, namo sanghaya. Namo Avalokiteshvara bodhisattva ya mahasattva ya, maha karunikaya, tadyatha: Om chakra vartti cintamani maha padma ruru tista jvala akarsaya, hum, phat, svaha. Om padma cintamani jvala hum. Om varada padme hum.

Phiên âm tiếng Việt: 

Nam-mô Phật-đà-da. 

Nam-mô Đạt-ma-da. 

Nam-mô Tăng-dà-da. 

Nam-mô Quán Tự Tại Bồ-tát ma-ha-tát, cụ đại bi tâm giả. 

Đát điệt tha. 

Án chước yết ra phạt để chấn đa mạc ni, ma ha bát đẳng mế, rô rô rô rô, để sắc tra thước ra a yết rị, sa dạ, hồng phấn ta ha. 

Án, bát đạp ma chấn đa mạt ni, thước ra hồng. 

Án bát lặc đà, bát đẳng mế hồng.

Ý nghĩa thần chú: 

Quy y Phật, Quy Y Pháp, Quy y Tăng. Con xin quy mạng Đức Chuyển luân vương như ý bảo châu đại liên hoa là Bậc đã xa lìa nội trần và ngoại trần. Con xin an trụ theo ánh lửa rực rỡ của Ngài để triệu thỉnh chư Phật, Bồ Tát, Hiền Thánh Chúng, tám bộ Trời Rồng, chư vị Hộ Pháp giúp cho con phá bại tâm chấp ngã, phát khởi tâm bồ đề, thành tựu cát tường.

Nguồn gốc thần chú:

Như Ý Bảo Luân Đà La Ni, bài thần chú đầu tiên trong danh sách thập chú được trích trong kinh “Như Ý Tâm Đà La Ni Kinh”. Theo ghi chép, Quán Tự Tại Bồ Tát nhận được sự chấp thuận của Đức Phật và tuyên bố Vô Chướng Ngại Quán Tự Tại Liên Hoa Như Ý Bảo Luân Vương Đà La Ni. 

Theo Đức Phật, tụng kinh này có thể mang lại nhiều lợi ích cho người tu hành. Nếu bạn tụng kinh này một lần, bạn có thể được tha tội, tránh khỏi tai nạn và đạt được thành tựu trong sự nghiệp của mình. Nếu kiên trì tụng bài chú 108 biến đều đặn mỗi ngày, người tụng có thể trải nghiệm cảm ứng thấy thế giới Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà và núi Bổ Tát La, nơi Bồ tát Quán Thế Âm đang cư ngụ. Nghiệp ác được thanh lọc.

Tiêu Tai Cát Tường Thần Chú

Tiếng Phạn:

Namah samanta, buddhanam, apratihatasa, sananam, tadyatha: Om kha kha khahi khahi hum hum jvala jvala prajvala prajvala tista tista sitiri sitiri sphati sphati shantika sriye svaha.

Phiên âm tiếng Việt:

Nẳng mồ tam mãn đa, mẫu đà nẩm. Á bát ra để, hạ đa xá ta nẳng nẩm. Đát điệt tha. Án, khê khê, khê hế, khê hế, hồng hồng, nhập phạ ra, nhập phạ ra, bát ra nhập phạ ra, bát ra nhập phạ ra, để sắc sá, để sắc sá, sắc trí rị, sắc trí rị, ta phấn tra, ta phấn tra, phiến để ca thất rị duệ, ta phạ ha.

Ý nghĩa thần chú:

Hỡi ánh lửa rực rỡ của Như Lai Vô Kiến Đỉnh Tướng đã thiêu cháy mọi năng chấp, sở chấp hãy tỏa sáng rực rỡ khiến cho con được an trú trong sự gia trì này nhằm phá tan sự trì độn chậm chạp của Nội Chướng và Ngoại Chướng. Đồng thời khiến cho con dứt trừ được mọi tai nạn, thành tựu sự an vui tốt lành.

Nguồn gốc thần chú:

Tiêu Tai Cát Tường Thần Chú, bài chú thứ hai trong danh sách thập chú được trích trong Kinh Xí Thạnh Quang Đại Oai Đức Tiêu Tai Cát Tường Đà La Ni. Bài chú này có công dụng diệt trừ tai ương, hiểm họa tiến tới thành tựu cát tường. Đây là một trong 4 Đà La Ni được tụng phổ biến trong pháp tu Thiền Lâm trong Phật giáo Mật Tông.

Công Đức Bửu Sơn Thần Chú

Tiếng Phạn:

Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sanghaya. Om siddhi hoh dhuru sudhuru garja garbha sadhari purni svaha.

Phiên âm tiếng Việt: 

Nam-mô Phật-đà-da. Nam-mô Đạt-ma-da. Nam-mô Tăng-dà-da. Án, tất đế hộ rô rô, tất đô rô, chỉ rị ba, kiết rị bà tất đạt rị, bố rô rị, ta phạ ha.

Ý nghĩa thần chú:

Quy y Phật, Quy Y Pháp, Quy y Tăng. Vinh quang thay sự thành tựu ! Hãy vui vẻ ôm giữ, khéo ôm giữ kho tàng Chân Như! Hãy khéo giữ gìn tự tính an lạc của Đại Niết Bàn.

Nguồn gốc thần chú:

Công Đức Bửu Sơn Thần Chú hay Công Đức Bảo Sơn Thần Chú là bài thần chú thứ ba trong danh sách thập chú. Bài chú này được trích từ Kinh Đại Tập. 

Công đức khi tụng chú này một biến tương đương với tụng kinh Đại Phật Danh trong một vạn bốn trăm năm, hay như chuyển Đại Tạng 60 vạn 5 ngàn 4 trăm lần. Tụng kinh này không chỉ giúp xóa tội mười cõi sát độ, tránh địa ngục và tái sanh ở nơi khác để chịu tội, mà còn giúp khi qua đời, bạn sẽ vãng sanh vào thế giới Tây phương, thấy được Đức Phật A Di Đà và đạt được sự thượng phẩm.

Phật Mẫu Chuẩn Đề Thần Chú

Tiếng Phạn:

Namo saptanam, samyaksambuddha, kotinam, kotinam, tadyatha om cale cule cundhe svaha.

Phiên âm tiếng Việt:

Khể thủ quy y Tô-tất-đế, Đầu diện đảnh lễ thất cu chi. Ngã kim xưng tán Đại Chuẩn đề, Duy nguyện từ bi thùy gia hộ. Nam-mô tát đa nẩm tam-miệu tam-bồ đề, cu chi nẩm, đát điệt tha. Án, chiết lệ chủ lệ Chuẩn đề, ta bà ha.

Ý nghĩa thần chú:tr

Quy mạng bảy trăm triệu đấng Chánh Đẳng Chánh Giác Chân ngôn nói rằng: Khi Thân, Khẩu, Ý hợp nhất với sự Giác Ngộ Phật Tính sẽ đi thẳng vào Tự Tính thanh tịnh của Tâm Bồ Đề và thọ nhận mùi vị an lạc của Đại Niết Bàn.

Nguồn gốc thần chú:

Phật Mẫu Chuẩn Đề Thần Chú, hay Chú Chuẩn Đề, là một trong thập chú, được trích từ Phật Mẫu Chuẩn Đề Đà La Ni Kinh. Nếu trì tụng bài thần chú này có thể diệt trừ ma quỷ, 10 tội ác, tai ương, hoạn nạn, tăng trưởng thọ phước.

Thánh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Đà La Ni

Tiếng Phạn: 

Om namo bhagavate, aparamita ajurjnana suvine scite teja rajaya tathagataya arhate samyajsambuddha ya. Om sarva samskara pari buddha, dharmate gagana samudgate svabhava visuddhe maha nây parivere svaha.

Phiên âm tiếng Việt:

Án, nại ma ba cát ngỏa đế, a ba ra mật đạp, a ưu rị a nạp, tô tất nể, thiệt chấp đạp, điệp tả ra tể dã, đát tháp cả đạt dã, a ra ha đế, tam dược tam bất đạt dã, đát nể dã tháp. Án, tát rị ba, tang tư cát rị, bót rị thuật đạp, đạt ra mã đế, cả cả nại, tang mã ngột cả đế, ta ba ngỏa, tỷ thuật đế, mã hắt nại dã, bát rị ngỏa rị tá hắt.

Ý nghĩa thần chú:

Quy mạng lễ Đức Thế Tôn Vô lượng thọ trí quyết định quang minh vương Như Lai Ứng Cúng Chính Đẳng Chính Giác. Tất cả hoạt động Tâm Ý đều là Pháp Tính cực thanh tịnh. Thanh tịnh như Tự Tính thắng thượng của Hư Không. Hãy phát khởi Thắng Nguyện rộng lớn để mau chóng đạt được sự an lạc thanh tịnh của Đại Niết Bàn.

Nguồn gốc thần chú: 

Thần chú Thánh Vô Lượng thọ Quyết Định Quang Minh Vương Đà La Ni là bài chú nằm trong thập chú được trích từ Thánh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Như Lai Đà La Ni Kinh

Dược Sư Quán Đỉnh Chơn Ngôn

Tiếng Phạn:

Namo bhagavate bhaisaijya guru vaiturya prabha rajaya tathagataya arhate samyaksambuddha ya tadyatha. Om bhaisaijye bhaisaijye bhaisaijya samudgate svaha.

Phiên âm tiếng Việt:

Nam-mô bạt dà phạt đế, bệ sát xả, lụ rô thích lưu ly, bát lặt bà, hắt ra xà dã, đát tha yết đa da, a ra hắt đế, tam miệu tam bột đà da. Đát điệt tha. Án, bệ sát thệ, bệ sát thệ, bệ sát xã, tam một yết đế tá ha.

Ý nghĩa thần chú:

Quy mạng Đức Thế Tôn Dược sư lưu ly quang vương Như Lai Ứng Cúng Chánh Đẳng Chánh Giác Chân ngôn nói rằng: Xin Ngài hãy ban cho con thuốc diệt trừ bệnh Quả Báo, bệnh Nghiệp Ác, bệnh Kiến Tư, bệnh Trần Sa, bệnh Vô Minh để cho con mau chóng phát sinh được đạo quả Vô Thượng Bồ Đề.

Những ai có bệnh khổ khi trì tụng bài chú này vào bát nước và uống sẽ hết bệnh. Người nào chuyên tâm trì chú này sẽ có cơ thể khỏe mạnh, không đau yếu, bệnh tật, khi vãng sanh được Đức Phật Dược Sư tiếp dẫn về cõi Tịnh Lưu Ly của ngài.

Nguồn gốc thần chú: 

Được trích từ Kinh Dược Sư.

Quan Âm Linh Cảm Chân Ngôn

Tiếng Phạn:

Om mani padme hum maha jnana ketu savada ketu sana vidhariya sarvartha parisadhaya napurna napari uttapana namah loke’svaraya svaha.

Phiên âm tiếng Việt:

Án ma ni bát di hồng, ma ha nghê nha nạp, tích đô đặt ba đạt, tích đặt ta nạp, vi đạt rị cát, tát nhi cáng nhi tháp, bốc rị tất tháp cát nạp, bổ ra nạp, nạp bốc rị, thưu thất ban nạp, nại ma lô kiết, thuyết ra da, tá ha.

Ý nghĩa thần chú:

Án ma ni bát di hồng là tính chất mầu nhiệm của cây phướn Đại Trí. Hãy ngồi dưới cây phướn ấy, xa lìa mọi sự chấp ngã mà thành tựu trong khắp các cõi. Hãy luyện các căn cho thanh tịnh để thành tựu viên mãn các pháp và siêu việt tất cả. Con xin quy mạng công đức nội chứng của Đức Thế Tự Tại. Nguyện cho con được thành tựu như Ngài.

Nguồn gốc thần chú:

Quan Âm Linh Cảm Chân Ngôn được trích từ kinh Trang Nghiêm Bảo Vương. Theo nội dung trong kinh chép, Đức Phật đã nói với Trừ Cái Chướng Bồ Tát rằng nếu có ai đó trì tụng và hiểu sâu sắc sáu chữ Ðại Minh Vương này, họ sẽ tránh xa được tham, sân, si, độc, và không bị ảnh hưởng bởi chúng.

Thất Phật Diệt Tội Chân Ngôn

Tiếng Phạn:

Repa repate kuha kuhate tranite nigala rite vimarite maha gate santim krite svaha.

Phiên âm tiếng Việt:

Ly bà ly bà đế, cầu ha cầu ha đế, đà ra ni đế, ni ha ra đế, tỳ lê nể đế, ma ha dà đế, chơn lăng càng đế, ta bà ha.

Ý nghĩa thần chú:

Mọi sự thấp hèn đều tuân theo sự hấp thụ điều cao quý mà chuyển hóa thành ánh sáng vinh quang, rực rỡ. Đây chính là con đường lớn lao, chặn đứng mọi tai họa để thành tựu viên mãn phước trí.

Nguồn gốc thần chú:

Thất Phật Diệt Tội Chân Ngôn là một trong thập chú, được trích từ Kinh Đại Phương Đẳng Đà La Ni. Bài chú này được nói bởi 7 Đức Phật đời quá khứ. Người kiên trì tụng bài chú này có thể tuyệt diệt tội chướng để được hưởng công đức vô lượng.

Vãng Sanh Tịnh Độ Thần Chú

Tiếng Phạn:

Namo Amitabhaya tathagataya tadyatha: Amiritod bhave amrita siddham bhave amrita vikrante amrita vikranta gamini gagana kirti kare svaha.

Phiên âm tiếng Việt:

Nam-mô a di đa bà dạ, Đa tha dà đa dạ, Đa địa dạ tha. A di rị đô bà tỳ, A di rị đa tất đam bà tỳ, A di rị đa tì ca lan đế, A di rị đa, tì ca lan đa, Dà di nị dà dà na, Chỉ đa ca lệ ta bà ha.

Ý nghĩa thần chú:

Quy mạng A Di Đà Như Lai. Chân ngôn nói rằng: Hiện lên cam lộ, phát sinh cam lộ, cũng mãnh cam lộ, đạt đến cam lộ dũng mãnh, rải khắp hư không và thành tựu cát tường.

Nguồn gốc thần chú:

Theo Kinh Niệm Phật Ba La Mật, những ai chuyên tâm trì tụng bài chú này sẽ được Đức Phật A Di Đà ngự trên đỉnh đầu để phù hộ độ trì, vì thế mà được hưởng cuộc đời an hòa, yên ổn, vãng sinh tùy ý.

Thiện Thiên Nữ Chú

Tiếng Phạn:

Namo Buddhaya, namo dharmaya namo sanghaya.

Nam sri maha devaya tadyatha.

Paripurna cale samanta darsani,

Maha vihara gate samanta vidhana gate

Maha karya pati suparipure,

Sarvatha samanta suprati purna

Ayana dharamte maha vibhasite maha maitre

upasamhite he! Tithu samgrhite samanta artha anupalani.

Phiên âm tiếng Việt:

Nam-mô Phật-đà.

Nam-mô Đạt-mạ.

Nam-mô Tăng-dà.

Nam-mô thất lỵ, ma ha để tỷ da, đát nể dã tha, ba lỵ phú lầu na giá lỵ, tam mạn đà, đạt xá ni, ma ha tỳ ha ra dà đế, tam mạn đà, tỳ ni dà đế, ma ha ca rị dã, ba nể ba ra, ba nể tát rị phạ lặt tha, tam mạn đà, tu bác lê đế, phú lệ na, a rị na, đạt mạ đế, ma ha tỳ cổ tất đế, ma ha Di-Lặc đế, lâu phã tăng kỳ đế, hê đế tỷ, tăng kỳ hê đế, tam mạn đà, a tha a nậu, đà-la-ni.

Ý nghĩa thần chú:

Quy y Phật, Quy Y Pháp, Quy y Tăng.

Quy y Cát Tường Đại Thiên. Chú nói như vậy:

Hỡi Đấng quyền năng hay ban bố sự viên mãn thù thắng !

Đấng chủ tể Đại Tác Nghiệp hay nhìn thấy khắp nẻo rộng lớn !

Hãy khéo léo làm cho tất cả đều được đầy đủ.

Hãy khiến cho khắp tất cả mọi nơi đều được sự viên mãn thù thắng tối thượng.

Hãy thể hiện lòng Đại Từ làm cho Lý Pháp Tính tỏa sáng màu nhiệm rộng lớn khiến cho con và chúng sinh được thích ứng với sự lợi ích chân chính.

Mừng thay Đấng biểu hiện của lòng yêu thương. Đấng chân chính gìn giữ sự lợi ích. Hãy giúp cho con và chúng sinh đều gìn giữ được khắp mọi tài sản lợi ích.

Như vậy Tượng Phật Đá Cao Trang đã chia sẻ nội dung thập chú trong Phật giáo. Mong rằng nội dung này sẽ hữu ích với bạn đọc. Cảm ơn bạn đã dành thời gian theo dõi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *