Thỉnh tượng Tam Thế Phật bằng đá ở đâu?

Tượng Tam Thế Phật bằng đá được hiểu đơn giản là một bộ tượng bao gồm 3 tượng đá giống hệt nhau, được tạc trong tư thế ngồi thiền kiết già, vì vậy gọi là “Tam Thế”. Chữ “Thế” trong tam thế phật được hiểu là “Thời”, tức là Tam Thế Phật là phật ba thời đại diện cho quá khứ, hiện tại và tương lai.