Mua tượng Quan Âm tự tại bằng đá

Chúng ta đều biết Quan Âm Bồ Tát có rất nhiều hình tướng khác nhau. Trong đó hình tượng Quán Tự Tại Bồ Tát là thể hiện được tâm thế tự tại lúc tu hành của Bồ Tát. Sự tự tại này thể hiện qua khuôn mặt, quan dáng ngồi, dáng đứng, các cảnh vật xung quanh. Ý nghĩa của tượng Quán tự tại bằng đá Quán tự tại là một trong những danh hiệu của ngài Quán Thế Âm bồ [...]