Mua tượng Quan Âm tự tại bằng đá ở đâu?

Quán tự tại là một trong những danh hiệu của Quan Âm bồ tát. Danh hiệu đó mang ý nghĩa rằng: Chỉ cần bạn biết quán chiếu chính mình, nhận chân được rõ ràng chính mình, thì ngay giờ phút đó bản thân bạn đã thành tựu được tự tại rồi. Ý nghĩa hình tượng Quan Âm tự tại Quán có nghĩa là chiếu, tức là trí tuệ thấy suốt lẽ có không; tự tại có nghĩa là tự do, tức [...]


Mua tượng Quan Âm tự tại bằng đá

Chúng ta đều biết Quan Âm Bồ Tát có rất nhiều hình tướng khác nhau. Trong đó hình tượng Quán Tự Tại Bồ Tát là thể hiện được tâm thế tự tại lúc tu hành của Bồ Tát. Sự tự tại này thể hiện qua khuôn mặt, quan dáng ngồi, dáng đứng, các cảnh vật xung quanh. Ý nghĩa của tượng Quán tự tại bằng đá Quán tự tại là một trong những danh hiệu của ngài Quán Thế Âm bồ [...]


Mua 33 ứng hóa thân Bồ tát Quán Thế Âm ở đâu?

Quán Thế Âm là vị Bồ Tát quan sát chúng sinh khổ đau trong thế gian mà khởi lòng đại bi, đoạn trừ phiền não, làm cho chúng sinh được an lạc. Ngài là hình ảnh của đại từ đại bi, của tình thương bao la, vì bi nguyện độ sinh, Ngài có thể hóa hiện từ trên thân Phật, dưới cho đến thân quỷ dạ xoa, la sát để hóa độ chúng sinh. Chính sự hóa thân đó đã [...]