Các mẫu tượng Quán Tự Tại Bồ Tát đẹp có tại Cao Trang

Quán Thế Âm Bồ Tát đã trải qua nhiều kiếp tu hành theo hạnh nguyện cứu khổ,  phổ độ chúng sanh. Ngài có rất nhiều công hạnh cao quý và những lời nguyện rộng lớn. Hạnh nguyên của Ngài tiêu biểu nhất là tâm từ bi của Ngài đối với muôn loài chúng sanh và hạnh nhẫn nhục Ba-la-mật.  Ý nghĩa về hạnh nguyện và lòng từ bi của Quan Âm Bồ Tát Tâm từ bi, có nhiều người thường giải [...]