Nên mua tượng Thích Ca Đa Bảo bằng đá ở đâu?

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là người sáng lập ra đạo Phật, một trong những tôn giáo có tầm ảnh hưởng lớn nhất trên thế giới trong lịch sử cũng như hiện nay. Đức Phật Tổ có nhiều tôn hiệu khác nhau. Tất cả những tôn hiệu này đều xuất hiện sau khi Ngài tu hành đắc đạo và thuyết pháp độ chúng. Trong đó có danh hiệu đức Phật Thích Ca Đa Bảo. Hình tượng Phật Thích Ca [...]


Tượng Phật Thích Ca Đa Bảo bằng đá

Đức Phật Thích Ca có nhiều tôn hiệu khác nhau. Tất cả những tôn hiệu này đều xuất hiện sau khi Ngài tu hành đắc đạo và thuyết pháp độ chúng. Trong đó có danh hiệu Thích Ca Đa Bảo hay đa bảo như lai… Phật là vị giáo chủ đời quá khứ của Bảo Tịnh thế giới ở về phương Đông. Nghe nói ngài đã từng phát nguyện rằng sau khi ngài nhập diệt, sẽ lấy xã lợi toàn [...]