Tượng Phật Quan Âm cao 6m được đưa về chùa Văn Thù – Nhân Lễ An Vị

Quán Thế Âm là một vị Bồ-tát hiện thân cho lòng từ bi của tất cả chư Phật. Được miêu tả trong nhiều nền văn hóa khác nhau, cả thân nam lẫn thân nữ, Quán Thế Âm là một trong những vị Bồ-tát được tôn kính thờ phụng rộng rãi nhất trong Phật giáo Đại thừa, cũng như không chính thức trong phật giáo nguyên thủy. Quan Thế Âm là người đem an lạc từ bi tâm vô lượng không [...]