Mua tượng phật quan âm bằng đá cao 1m

Ở Việt Nam, Quan Âm bồ tát được thể hiện dưới hình dạng nữ nhân bởi Phật bà luôn đại từ đại bi luôn an ủi, nhắc nhở, khuyên răn, đem lại nguồn an vui cho tất cả chúng sinh. Ở đâu có tiếng than, có nỗi khổ, Phật bà đều xuất hiện để cứu vớt. Dó đó tại dân gian thường thờ cúng tượng phật Quan Âm bằng đá để tỏ lòng tôn kính. Ý nghĩa của tên gọi [...]