Tượng phật Địa Tạng bằng đá

Phật Địa Tạng là vị Bồ tát được Đức Phật giao phó trọng trách làm giáo chủ cõi Ta bà trong khoảng thời gian Đức Thế Tôn nhập diệt, Bồ tát Di Lặc chưa thành Phật. Ngài còn là vị Bồ tát có nhân duyên sâu nặng với chúng sanh. Do đó trong dân gian có rất nhiều phật tử thờ tượng phật Địa Tạng để tỏ lòng thành kính. Ý nghĩa danh xưng Bồ Tát Địa Tạng Danh xưng Bồ [...]