Tượng Phật Đản Sanh (SP004)

Thỉnh tượng Phật Đản Sinh ở đâu?

Hàng năm cứ vào mỗi độ tháng tư âm lịch là hoa sen bắt đầu nở. Hoa sen nở báo hiệu mùa Phật Ðản Sinh trở về như để đón mừng Ðức Thế Tôn ra đời.