tượng hộ pháp - tiêu diện thp-001 2

Thỉnh tượng Hộ Pháp Tiêu Diện ở đâu?

Tại tất cả những ngôi chùa của Việt Nam đều thờ hai vị thần hộ pháp và các vị thần này thường đứng ở hai bên cổng chùa. Cũng mang lúc các bức tượng hộ pháp được đặt ở hai bên của thư viện – nơi lưu giữ kinh sách hay đại hùng bảo điện. không những thế ở mỗi khu vực cũng như đất nước các vị thần hộ pháp này sẽ khác nhau tùy thuộc vào tín [...]