Quan Âm Tống Tử là người mẹ hiền luôn luôn giang tay che chở những đứa con trong nhân gian

Trong Phật giáo, Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát là vị phật chuyên cứu hóa chúng sinh khỏi lầm than, ngài là người có tấm lòng từ bi, yêu thương toàn bộ nhân loại, không cần bất cứ điều kiện gì, không để tâm tới những ai đối xử không đúng với mình, luôn cảm thông, thứ tha, bỏ qua tất cả lầm lỗi, lắng nghe, giúp đỡ mọi người có đời sống cơ cực. Vì vậy, tượng Phật [...]