Mua tượng Quan Âm Ngồi Đài Sen bằng đá ở đâu?

Tương truyền rằng Phật bà Quan Âm là một trong những mẫu tượng đá mang ý nghĩa tín ngưỡng dân gian, là người có thần lực sau Phật Tổ Như Lai. Với hình tượng Phật Quan Âm bằng đá ngồi đài sen mang ý nghĩa quyết tâm cai trị cái xấu, cái ác, từ bi với chúng sinh khổ nạn, hoan hỉ với điều tốt, đó chính là những đặc tính nổi bật. Từ đó, trong đời sống của tăng [...]