Mua tượng Phật Thích Ca tĩnh tâm trên tòa sen ở đâu?

Trong kinh Phật, ở đâu có kinh Pháp hoa, ở đó có Phật Thích Ca. Đấy là một Đức Phật thường trú vĩnh hằng. Phật Thích Ca đã thành Phật từ vô lượng kiếp và Ngài cũng chưa từng diệt độ. Tuổi thọ của Đức Phật Thích Ca là vô lượng, vô biên, không thể quan niệm được. Đức Phật ấy vẫn đang thuyết pháp giáo hóa khắp nơi. Phật Thích Ca hiện hữu một cách thường tại vĩnh hằng [...]