Mua tượng Phật Thích Ca thiền định trên tòa sen bằng đá ở đâu?

Đức Phật Thích Ca Mô Ni được xem là người đầu tiên trải qua hành trình tìm kiếm sự giác ngộ đầy khó khăn và gian khổ, cuối cùng thấy được chân lý vũ trụ và truyền bá Phật Pháp. Để lại những dự liệu tiên tri cho tới tận thời đại chúng ta ngày nay. Giác ngộ của Đức Phật gắn liền với ý nghĩa giải thoát, là kết quả của quá trình tu tập, không đơn thuần là [...]