Tượng Phật Mật Tông bằng đá

Các vị Phật và Bồ Tát khi ứng hoá phổ độ chúng sanh thì tuỳ theo căn tính và văn hoá, tập tục từng khu vực nên cách ứng hoá cũng khác, hình tướng cũng khác. Việc thỉnh tượng Phật Mật Tông về thờ cúng chính là để nương theo mỗi một vị Phật đó mà học tập. Mật tông là gì? Mật Tông là từ gốc Hán dùng để gọi pháp môn bắt nguồn từ sự kết hợp giữa Ấn [...]