Mua tượng Phật Di Lặc bằng đá ở đâu?

Chúng ta đều biết, hình tượng Bồ tát Phật Di Lặc hiện nay tại một số nước ảnh hưởng Phật giáo Trung Quốc (trong đó có Việt Nam) là mô phỏng theo hình ảnh Hòa thượng Bố Đại, một thiền tăng thần kỳ thời Ngũ Đại (895-960) tên Khế Thử, ở Triết Giang, Trung Quốc. Với hành tung thoát tục phi phàm, khi Bố Đại mất, người ta mới phát hiện ra ngài là hóa thân của Phật Di Lặc [...]