Mua tượng Đức Phật Thích Ca Đa Bảo ở đâu?

Tạc tượng Phật Thích Ca Đa Bảo tại non nước. Cơ sở tượng Phật Đá Cao Trang. Địa chỉ nằm tại Lô 115 Văn Tân tại làng đá mỹ nghệ Non Nước. Đến tham qua ngay