Tag Archives: 33 hoá thân bồ tát quan âm

Mua bộ tượng 33 ứng hóa thân Quan Âm Bồ Tát bằng đá

Dựa vào sự tích cảm ứng gia trì cứu khổ cứu nạn của Đức Quan Âm được lưu truyền ở dân gian và sự thị hiện của Ngài trong sắc tướng Đại Bồ tát cứu khổ thường được ghi nhận qua hình tướng 33 thể Quan Âm. Nên trong dân gian hay thờ bộ tượng […]