Lịch sử ra đời và ý nghĩa của Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát

Đức Phật Thích ca Mâu ni lúc nói kinh Bi Hoa đã dạy là: Trong quá khứ đã từ rất lâu, đức Quan Thế Âm là thái tử con của vua Vô Tránh Niệm. Lúc đó có đức Phật danh là Bảo Tạng Như Lai nhận thức được đạo lý tối cao, Vua và Thái tử phát tâm Bồ đề to lớn, nguyện tu những hạnh Bồ tát, muốn thành Phật quả để giáo huấn và phổ độ chúng [...]


Được đăng bởiCategory: Chưa được phân loại, Tin tứcTags: , Comments: 0Post Date: 24 Tháng Mười, 2019